Nắm chắc các từ

“Nắm chắc” từ vựng là thang đo chính cho tiến bộ tại EnglishCentral. Để nắm chắc một từ:

  • Xem: từ đó trong một video 10 lần
  • Nói: từ đó trong một video hay đoạn clip 5 lần
  • Học: từ đó 5 lần trong ứng dụng học từ

Thanh đo tiến bộ trên đầu môi trang sẽ hiện lên tiến bộ tại trình độ hiện tại.

Bạn có thể xem tiến bộ của từng từ bằng cách trỏ chuột vào thang đo tiến bộ cạnh bất cứ từ nào.

pic20.png