Words Not Ready for Study

Khi một từ dược đánh dấu là ngủ đông có nghĩa là bạn vừa mới học từ đó xong. Bạn nên tập trung học các từ khác cho đến lúc từ đó trở nên sẵn sàng cho việc học thêm một lần nữa.

pic26.png