Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Başarı İle İlgili Sözler ve Türkçe Anlamları

İngilizce Başarı İle İlgili Sözler

Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilmeniz için en ünlü, anlamlı ve özlü İngilizce Başarı Sözleri ve Türkçe anlamlarını sizin için derledik.

“The road to success and the road to failure are almost exactly the same.”

“Başarıya giden yol ile başarısızlığa giden yol neredeyse tamamen aynıdır.”

“Success usually comes to those who are too busy looking for it.”

“Başarı genellikle onu aramaya fazla meşgul olanlara gelir.”

“I never dreamed about success. I worked for it.”

“Ben hiçbir zaman başarının hayalini kurmadım. Onun için çalıştım.”

“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get.”

“Başarı istediğini almaktadır, mutluluk aldığını istemektir.”

“You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character.”

“Başarıdan çok başarısızlıktan öğrenirsin. Seni durdurmasını izin verme. Başarısızlık karakter oluşturur. “

“The elevator to success is out of order. You’ll have to use the stairs, one step at a time.”

“Başarıya giden asansör arızalı. Merdivenleri kullanmak zorundasın, birer adımlarla.”

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.”

“Bir araya gelmek başlangıçtır. Bir arada kalmak gelişmedir. Birlikte çalışmak başarıdır.“

“One of the differences between some successful and unsuccessful people is that one group is full of doers, while the other is full of wishers.”

“Başarılı ve başarısız insanların arasındaki farklardan biri, bir grubun yapanlarla dolu iken diğerinin hayal edenlerle dolu olmasıdır.”

“It’s fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure.”

“Başarı kutlanabilir ama daha önemli olan başarısızlığın verdiği dersleri dikkate almaktır.”

“We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success.”

“Her zaman doğru kararı veremeyeceğimizi, bazen fena şekilde batıracağımızı kabullenmemiz gerekiyor – başarısızlığın başarının tersi değil bir parçası olduğunu anlamamız gerekiyor.”

“Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

“Başarı; hevesini kaybetmeden başarısızlıktan başarısızlığa tökezlemektir.”

“Success is a journey, not a destination.”

“Başarı bir istikamet değil, bir yolculuktur.”

“When it comes to success, there are no shortcuts.”

“Konu başarı olunca, kestirme yol yoktur.”

“Your attitude is either the lock on or key to your door of success.”

“Tavrın ya başarı kapının kilididir ya da anahtarıdır.”

“You’ll never achieve real success unless you like what you’re doing.”

“Yaptığını sevmediğin sürece asla gerçek başarıya ulaşamazsın.”

“If you have no critics you’ll likely have no success.”

“Eğer eleştirmenlerin yoksa muhtemelen başarın olmayacak.”

“Success is blocked by concentrating on it and planning for it… Success is shy – it won’t come out while you’re watching.”

“Başarı üzerine konsantre olmakla ve planlamakla engellenir… Başarı utangaçtır – izlenirken dışarı çıkmaz.“

“It is hard to fail but it is worse never to have tried to succeed.”

“Başarısız olmak zor ama daha kötüsü hiç başarılı olmayı denememek.”

“Failure is the condiment that gives success its flavor.”

“Başarısızlık; başarıya tat veren baharattır.“

“I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time.”

“Başarıya kesin bir formül veremem ama başarısızlığa bir formül verebilirim: her zaman herkesi memnun etmeyi çalış.”

“I attribute my success to this: I never gave or took any excuse.”

“Başarımı buna bağlıyorum: Hiçbir zaman bahane üretmedim ve kabul etmedim.”

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.”

“Başarı mutluluğun anahtarı değil. Mutluluk başarının anahtarı. Eğer yaptığını seviyorsan başarılı olacaksın.”

“Money and success don’t change people; they merely amplify what is already there.”

“Para ve başarı insanları değiştirmez, sadece zaten var olanı öne çıkarırlar.”

“There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning from failure.”

“Başarının sırları yoktur. Hazırlığın, sıkı çalışmanın ve hatalardan ders çıkarmanın sonucudur.”

“Opportunities don’t happen. You create them.”

“Fırsatlar gerçekleşmez. Sen yaratırsın.”

“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

“Başarı nihai değildir; başarısızlık ölümcül değildir: Önemli olan devam etme cesaretidir.”

“There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed.”

“Size dünyada bir fark yaratamayacağınızı söyleyen iki tip insan vardır: denemeye korkanlar ve başarılı olacağınızdan korkanlar.”

“Would you like me to give you a formula for success? It’s quite simple, really: Double your rate of failure. You are thinking of failure as the enemy of success. But it isn’t at all. You can be discouraged by failure or you can learn from it, so go ahead and make mistakes. Make all you can. Because remember that’s where you will find success.”

“Sana başarı için bir formül vermemi ister misin? Çok basit aslında: başarısızlık oranını ikiye katla. Başarısızlığı başarının düşmanı olarak görüyorsun. Ama hiç öyle değil. Başarısızlıktan cesaretin kırılabilir veya ondan bir şey öğrenebilirsin. Bundan dolayı durma ve hatalar yap. Yapabildiğin kadar yap. Çünkü unutma ki başarıyı orada bulacaksın.”

“I owe my success to having listened respectfully to the very best advice, and then going away and doing the exact opposite.”

“Başarımı hürmetle en iyi tavsiyeyi dinleyip sonra da gidip tam tersini yapmaya borçluyum.”

“Success is not a door. It’s a ladder.”

“Başarı bir kapı değil. Bir merdiven.”

“People who succeed have momentum. The more they succeed, the more they want to succeed, and the more they find a way to succeed. Similarly, when someone is failing, the tendency is to get on a downward spiral that can even become a self-fulfilling prophecy.”

“Başaran insanların ivmesi vardır. Başardıkça daha çok başarmak isterler ve başarmak için bir yol bulurlar. Benzer şekilde, biri başarısız olduğunda, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete bile dönüşebilecek aşağıya doğru giden bir sarmala girme eğilimi vardır.”

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.”

“Kaybetmenin korkusunu, kazanmanın heyecanından daha büyük olmasına izin verme.”

“If you really look closely, most overnight successes took a long time.”

“Yakından bakarsanız, çoğu bir gecede elde edilen başarıların çok zaman aldığını görürsünüz.”

“The real test is not whether you avoid this failure, because you won’t. It’s whether you let it harden or shame you into inaction, or whether you learn from it; whether you choose to persevere.”

“Asıl sınav başarısızlığı önleyip önlememek değil çünkü önleyemeyeceksin. Asıl sınav, başarısızlığın seni katılaşmasını izin verip vermemen veya seni eylemsizliğe sürüklememesi, ya da bundan ders çıkarıp çıkarmaman; sebat etmeyi seçip seçmemendir.”

“Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved.”

“Karakter rahatlık ve sakinlikte geliştirilemez. Yalnızca deneme ve cefa deneyimiyle ruh güçlendirilebilir, hırs ilham edilebilir ve başarıya ulaşılabilir.“

“Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.”

“Başarı, eylemle bağlantılı gibi görünüyor. Başarılı insanlar hareket etmeye devam ederler. Hata yaparlar ama pes etmezler.”

“Success isn’t just about what you accomplish in your life; it’s about what you inspire others to do.”

“Başarı, sadece hayatınızda başardıklarınızla ilgili değildir; başkalarına ne yapmaları için ilham verdiğinizle ilgilidir.”

“Some people dream of success while others wake up and work.”

“Bazı insanlar başarının hayalini kurarken, başkaları uyanıp çalışırlar.”

“A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks that others throw at him.”

“Başarılı bir adam, başkalarının ona attığı tuğlalarla sağlam bir temel oluşturabilen kişidir.”

“In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.”

“Başarabilmek için, başarı arzun başarısızlık korkundan daha büyük olmalıdır.”

“In order to succeed, we must first believe that we can.”

“Başarabilmek için önce yapabileceğimize inanmamız gerek.”

“Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.”

“Hayattaki başarısızlıkların çoğu, pes ettiklerinde başarıya ne kadar yakın olduklarını fark etmeyen insanlardır.”

“The secret of success is to do the common thing uncommonly well.”

“Başarının sırrı, alışılmış bir şeyi alışılmadık bir derecede iyi yapmaktır.”

“Don’t be distracted by criticism. Remember – the only taste of success some people get is to take a bite out of you.”

“Eleştirilerle dikkatini dağıtma. Unutma – bazı insanların elde ettiği başarının tek tadı senden bir ısırık alaraktır.“

“There is a powerful driving force inside every human being that, once unleashed, can make any vision, dream, or desire a reality.”

“Her insanın içinde, bir kez serbest bırakıldığında herhangi bi vizyonu, hayali veya arzuyu gerçeğe dönüştürebilecek kuvvetli bir itici güç vardır.”

“You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it.”

“İşini yapıp karşılığında para verilmezsen başarıya giden yolda olduğunu bilirsin.”

“The secret to success is to know something nobody else knows.”

“Başarının sırrı kimsenin bilmediği bir şeyi bilmektir.”

“I failed my way to success.”

“Hatalar yaparak başarıya ulaştım.”

“The only place where success comes before work is in the dictionary.”

“Başarının, çalışmadan önce geldiği tek yer sözlüktür.”

“Success is the sum of small efforts – repeated day in and day out.”

“Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır.”

“Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.”

“Başarı, kişinin hayatta ulaştığı konumla değil, üstesinden geldiği engellerle ölçülmelidir.”

“All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure.”

“Bu hayatta ihtiyacınız olan tek şey cehalet ve özgüven, o zaman başarı kesindir.”

“There are people who make things happen, there are people who watch things happen, and there are people who wonder what happened. To be successful, you need to be a person who makes things happen.”

“Bir şeyleri gerçekleştiren insanlar var, bir şeylerin gerçekleşmesini izleyen insanlar var ve neyin gerçekleştiğini merak eden insanlar var. Başarılı olmak için, bir şeyleri gerçekleştiren kişi olman gerekir.”

“Take up one idea. Make that one idea your life – think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body, be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success.”

“Bir fikri ele al. Bu tek fikri hayatın yap – onu düşün, onu hayal et, bu fikir üzerinde yaşa. Beynin, kasların, sinirlerin, vücudunun her parçasını bu fikirle dolmasına izin ver ve diğer bütün fikirleri kendi haline bırak. Başarıya giden yol bu.”

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.”

“Hayat ne kadar zor görünse de, her zaman yapabileceğin ve başarabileceğin bir şey vardır.”

“Success is dependent on effort.”

“Başarı çabaya bağlıdır.”

“Success is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can’t lose.”

“Başarı berbat bir öğretmendir. Zeki insanları kaybedemeyeceklerini düşünmeye sevk eder.”

“If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”

“Eğer herkes birlikte ilerliyorsa, o zaman başarı kendiliğinden gelir.”

İngilizce Başarı İle İlgili Sözler ve Türkçe Anlamları ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizce Başarı Sözleri nerelerde kullanılır?

İngilizce Başarı Sözleri Whatsapp durumları veya motivasyon amaçlı Instagram gönderileri veya yazılarda kullanılabilir.

İngilizce Başarı Sözleri nedir?

İngilizce Başarı Sözleri başarı ve başarmak hakkındaki motive etmeyi amaçlayan güzel sözlerdir.

İngilizce Başarı Sözlerini kim söylemiştir?

İngilizce Başarı Sözlerinin birçoğu anonim olsa da, ünlü başarılı kişilikler tarafından söylenmiş olanları da vardır.

İngilizce Başarı Sözleri neden kullanılır?

İngilizce Başarı Sözleri insanları başarının ne olduğu hakkında bilgilendirmek ve başarılı olmaya yöneltmek için kullanılır.

İngilizce Başarı İle İlgili Sözler ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Black Sabbath - Paranoid Şarkı Sözleri Çeviri Black Sabbath – Paranoid Şarkı Sözleri Çeviri
Bill Withers – Ain’t No Sunshine Şarkı Sözleri Çeviri Bill Withers – Ain’t No Sunshine Şarkı Sözleri Çeviri