Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Uncategorized
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Uncategorized

İngilizce Kelime Türetme Kuralları ve İngilizce Ekler

İçindekiler

İngilizcede de kelimeler Türkçedeki gibi çoğunlukla köklerden türerler. Bir kelime köküne ek getirerek, anlamını değiştirebilir, yani yeni kelime türetebilirsiniz. Ancak belli ekler belli kelimelere getirilebilir, yani hangi kelimelere hangi eklerin gelebileceğini bilmelisiniz. İngilizcede kelimelerin anlamını değiştirmek için kullanılan ekler belirli kurallar dahilinde getirilir. Ekler kelimelerin başına veya sonuna getirilebilir. Kelimenin başına getirilen eklere “prefix” (ön ek) adı verilir. Kelimenin sonuna getirilen eklere “suffix” (son ek) adı verilir.

İngilizce Kelime Türetme için Kullanılabilecek Ekler

İngilizcede kelime türetmek için kullanılan birçok ek vardır. Bu eklerin kelimelere getirdiği anlamı bilirseniz, türemiş kelimenin anlamını tahmin edebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda yer alan ön ekleri (prefix) ve anlamlarını inceleyelim.

Prefix (ön ek)Anlamı
co-İle, beraber, birlikte
anti-Karşı
auto-Kendi kendine
counter-Karşıt
de-Karşıt, ters
dis-Olumsuzluk
ex-Eski
il-Olumsuzluk
in-Olumsuzluk
mis-Yanlış, hatalı
non-Olmayan, dışında kalan
over-Aşırı
pre-Öncesi
pro-İleri seviye
re-Tekrar
un-Olumsuzluk
bi-İki
multi-Çoğul, birden çok
poly-İkiden fazla, birçok
uni-Tek
inter-Arası, arasında
mid-Ortasında
out-Daha fazla, dış
semi-Yarım
under-Alt, altında
mal-Kötü
mega-Büyük
micro-Küçük
post-Sonrası
tele-Uzak, uzaktan
sub-Alt
im-Olumsuzluk
super-Daha gelişmiş
contra-Karşıt, zıt

Co (İle, Beraber, Birlikte) İngilizce Eki ile Sözcük Türetme

“Co-” ön eki İngilizce kelimelere birliktelik anlamı katmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda yer alan “co-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
CoexistenceBir arada var olma
CoexistentBeraber var olan
CoextensiveEş süreli
CofounderKurucu ortak
CofunctionEş işlev
CohabitantAynı ortamda yaşayan
CoinfectionKoenfeksiyon
CoinsuranceOrtak sigorta
Cooperationİşbirliği
CooptationOy birliğiyle seçme
Co-pilotYardımcı pilot

“Co-” eki kullanılarak türetilen kelimelerin cümle içinde hangi anlamlarda kullanıldığını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini inceleyelim.

My father established a company with my uncle as his cofounder.
(Babam, amcamın kurucu ortak olduğu bir şirket kurdu.)
In our company, cooperation is the key to success.
(Bizim şirketimizde, işbirliği başarının anahtarıdır.)
The co-pilot can take over if something happens to the pilot.
(Pilota bir şey olursa yardımcı pilot görevi devralabilir.)

Contra (Karşıt, Zıt) İngilizce Eki ile Sözcük Türetme

“Contra-” ön eki İngilizce kelimelerde karşıt, zıtlık içeren anlamlarına gelmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan “contra-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
ContradictÇelişmek, zıttını söylemek
ContraindicateTedavinin uygun olmadığını göstermek
ContraceptionDoğum kontrolü
ContraventionÇelişki
ContravenerAykırı olan
ContrastiveZıt, karşılaştırmalı
ContralateralKarşı tarafla ilgili

“Contra-” eki kullanılarak oluşturulan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.

Your statements contradict each other.
(İfadeleriniz birbirleriyle çelişiyor.)
We will do a contrastive study between American literature and English Literature.
(Amerikan edebiyatı ile İngiliz Edebiyatı arasında karşılaştırmalı bir inceleme yapacağız.)
This drug is contraindicated in people with liver or kidney impairment.
(Bu ilaç, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde tedaviye uygun değildir.)

De (Karşıt, Ters) İngilizce Eki ile Sözcük Türetme

“De-” ön eki İngilizce kelimelere olumsuzluk ve karşıtlık anlamı katarak bulunduğu sözcüğü negatifleştirir. Aşağıdaki tabloda yer alan “-de” ön eki almış kelimeleri ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
DeactivateEtkisizleştirmek
DecodeDeşifre etmek
DecommissionHizmetten ayrılma
DecomposeÇözünmek, ayrışmak
DeconstructParçalara ayırmak
DecontaminateBulaşıcı maddelerden temizlemek
DeflateHavasını indirmek, fiyat düşürmek
DeformBiçimini bozmak
DerailRaydan çıkarmak

“De-” ön eki ile oluşturulan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için hazırladığımız cümle örnekleri ve Türkçe çevirileri aşağıda yer almaktadır.
Plastic waste cannot decompose in nature for a long time.
(Plastik atıklar doğada uzun süre ayrışamazlar.)
The balloons deflated during my birthday party.
(Balonlar doğum günü partim sırasında söndü.)
We should deactivate all chemical facilities.
(Tüm kimyasal tesisleri etkisiz hale getirmeliyiz.)

Inter (Arası, Arasında) İngilizce Eki ile Sözcük Türetme

“Inter-” ön eki İngilizce kelimelere arası, arasında anlamları katar. Aşağıdaki tabloda yer alan “inter-” ön eki almış kelimeleri ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
InteractionEtkileşim
IntercedeAraya girmek
InterfereMüdahale etmek
InterludeAra dönem
InternationalUluslararası
InterrelatedBirbiri ile alakası olan
IntermediateOrta seviye
InterfaceArayüz
InterdependenceDayanışma
IntertwinedBirbirine dolanmış, iç içe
Interlockingİç içe geçmiş
IntermittentAralıklı
InterlinkedBirbiriyle bağlantılı

Aşağıda yer alan “Inter-” ön eki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyerek, kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilirsiniz.
They were fighting but I didn’t want to intercede.
(Kavga ediyorlardı ama araya girmek istemedim.)
The cables are intertwined.
(Kablolar iç içe geçmiş.)
This is an international competition.
(Bu uluslararası bir yarışma.)

Mis (Yanlış olan, hatalı) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Mis-” ön eki bulundukları kelimelere “yanlış, hatalı” anlamı katar. Aşağıdaki tabloda “mis-” eki alan kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
MisbehaveKötü davranmak
MiscountYanlış hesap etmek
MisdirectYanlış yön göstermek
MisfortuneŞanssızlık
MisleadYanlış yönlendirmek
MismatchYanlış eşleşme
MisplaceYanlış yere koymak
MisprintYanlış basmak
MisquoteBirinin sözünü yanlış tekrarlamak
MisrememberYanlış hatırlamak
MisspellYanlış hecelemek
MistreatKötü davranmak
MisunderstandYanlış anlamak

“Mis-” ön eki alan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için hazırladığımız cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır.
I often misunderstand other people’s intentions.
(Ben sıklıkla diğer insanların niyetlerini yanlış anlarım.)
The boss scolded me because I misplaced the products.
(Ürünleri yanlış yerleştirdiğim için patron beni azarladı.)
She has no friends because she mistreats everyone.
(Onun hiç arkadaşı yok çünkü herkese kötü davranıyor.)

Multi (Çoğul, Birden çok) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Multi-” ön eki İngilizce kelimelere getirildiğinde çoklu, birden çok anlamı verir. “Multi-” ön eki almış kelimeler aşağıdaki tabloda anlamlarıyla birlikte yer almaktadır.

WordKelime
MulticellularÇok hücreli
MulticoloredÇok renkli
MulticulturalÇok kültürlü
MultifacetedÇok yüzlü
MultiformÇok şekilli
MultilateralÇok kenarlı, çok taraflı
MultilayeredÇok katmanlı
MultimillionaireMultimilyoner

“Multi-” ön eki alan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için hazırladığımız cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır.
Animals are multicellular organisms.
(Hayvanlar çok hücreli organizmalardır.)
Multilateral trade agreements are beneficial to the global economy.
(Çok taraflı ticaret anlaşmaları küresel ekonomi için faydalıdır.)
You can change the shape of this multiform bicycle.
(Bu çok biçimli bisikletin şeklini değiştirebilirsin.)

Non (Olmayan, dışında kalan) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Non-” ön eki İngilizce kelimelere olmayan, dışında kalan anlamları katar. Aşağıdaki tabloda yer alan “non-” ön eki almış kelimeleri ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
NonconformistTopluluğa uymayan
NonsmokerSigara içmeyen
NonfictionKurgu olmayan
NonscheduledProgramlanmamış
NoncommittedYükümlülük altına girmemiş
NoncommissionedResmen görevli olmayan
NonrestrictiveKısıtlayıcı olmayan
NonthreateningTehdit edici olmayan
NoncancerousKanser yapmayan
NonalcoholicAlkolsüz

Aşağıda yer alan “non-” ön eki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyerek bu kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilirsiniz.
I like reading nonfiction books.
(Kurgu olmayan kitaplar okumayı seviyorum.)
The law is nonrestrictive about these issues.
(Kanun bu konularda sınırlayıcı değildir.)
I approached her in a nonthreatening way.
(Tehdit edici olmayan bir şekilde ona yaklaştım.)

Out (Dahası, fazlası) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Out-” ön eki İngilizce kelimelere dahası, fazlası, dışında anlamları katar. Aşağıdaki tabloda yer alan “out-” ön eki almış kelimeleri ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
OutrageousŞoke edici
OutpatientAyakta tedavi edilen hasta
OutperformDaha iyi yapmak
OutpourTaşma, içini dökme
OutcompeteÜstün gelmek
OutgoingDışa dönük
OutdoorDış mekan
OutfielderDış saha oyuncusu
OutflowingDışarı akan
OutcomeSonuç
OutcastDışlanmış
OutclassÜstünlük sağlamak
OutrunDaha hızlı koşmak, kaçmak
OutlookGörünüm
OutbreakSalgın, başlama, patlak verme

Aşağıda yer alan “out-” ön eki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyerek bu kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilirsiniz.
She outperformed her coworkers but she was never rewarded.
(İş arkadaşlarından daha iyi performans gösterdi ama asla ödüllendirilmedi.)
He has lots of friends because he’s outgoing.
(O dışa dönük olduğu için bir sürü arkadaşı var.)
The outbreak of war ruined our lives.
(Savaşın patlak vermesi hayatlarımızı mahvetti.)

Over (Aşırı) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Over-” ön eki getirildiği İngilizce sözcüklere aşırı, üst anlamı katar. Aşağıdaki tabloda yer alan “over-” ön eki almış kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
OverboardGemiden denize
OvercoatPalto
OverhangÜzerinde asılı kalmak, üzerine süslü şeyler asmak
OverlapÖrtüşmek
OverlordDerebeyi
OverrunMakine vb fazla çalıştırmak
OverthrowAlaşağı etmek
OveractAbartılı davranmak
OveractiveAşırı aktif
OvercrowdedFazla kalabalık
OverfullFazla dolu
OversupplyFazla tedarik etmek
OverweightFazla kilolu
OvercomeÜstesinden gelmek

Aşağıda yer alan “over-” ön eki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyerek bu kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilirsiniz.
I have overrun the washing machine and it broke down.
(Çamaşır makinesini fazla çalıştırdım ve bozuldu.)
Our roof and our neighbour’s roof overlap.
(Bizim çatımızla komşumuzun çatısı örtüşüyor.)
He overthrew his father and became the king.
(Babasını devirdi ve kral oldu.)

Post (Sonrası) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Post-” ön eki İngilizce kelimelerde sonrası anlamlarına gelmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan “post-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
PostgameOyun sonrası
PostseasonSezon sonrası
PostponeErtelemek
PostnatalDoğum sonrası
PostgraduateMezuniyet sonrası, lisansüstü

“Post-” ön eki kullanılarak oluşturulan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
I am a postgraduate student.
(Ben bir lisansüstü öğrencisiyim.)
We had to postpone our honeymoon due to financial problems.
(Maddi sıkıntılardan dolayı balayımızı ertelemek zorunda kaldık.)
I had postnatal cramps for two weeks.
(İki hafta boyunca doğum sonrası krampları yaşadım.)

Pre (Öncesi) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Pre-” ön eki getirildiği İngilizce kelimelere öncesi anlamı verir. Aşağıdaki tabloda yer alan “pre-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
PrefixÖn ek
PrejudiceÖn yargı
PreviewÖnceden görmek
PreventÖnlemek
PredictTahmin etmek
PrepareHazırlanmak
PrecautionÖnceden alınan önlem
PreschoolOkul öncesi
PreorderÖn sipariş
PrecookÖnceden pişirmek

“Pre-” ön eki kullanılarak oluşturulan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
We received a great number of preorders.
(Çok sayıda ön sipariş aldık.)
We precook the chicken, otherwise we can’t serve chicken salads on time.
(Tavuğu önceden pişiriyoruz, aksi takdirde tavuklu salataları zamanında servis edemeyiz.)
We should take precautions against a flood.
(Sel felaketine karşı önlem almalıyız.)

Re (Tekrar) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Re-” ön eki getirildiği İngilizce kelimelere tekrar anlamı verir. Aşağıdaki tabloda yer alan “re-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
RebuildYeniden inşa etmek
RewriteYeniden yazmak
RedoYeniden yapmak
ReviseTekrar gözden geçirmek
ReflectYansıtmak
ReliveYeniden yaşamak
RepeatTekrarlamak
Revengeİntikam almak
RetrieveGeri almak
ReturnGeri dönmek
ReplayYeniden oynamak, yeniden çalmak
RefreshTazelemek

“Re-” ön eki kullanılarak oluşturulan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
My sister returned home after her graduation.
(Ablam mezuniyetinden sonra eve döndü.)
Shiny things reflect sunlight.
(Parlak şeyler güneş ışığını yansıtır.)
He replayed his favorite song for hours.
(Saatlerce en sevdiği şarkıyı tekrar çaldı.)

Sub (Alt) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Sub-” ön eki bulunduğu İngilizce kelimelere alt anlamı kadar. Aşağıda yer alan “sub-” ön eki almış kelime örneklerini ve Türkçe anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
SubjectKonu
SubwayMetro
SubmitSunmak, ibraz etmek
SubtleHemen göze çarpmayan
SubmarineDenizaltı
SubheadingAlt başlık
SubmergeSuyun içine batırmak

“Sub-” ön eki kullanılarak oluşturulan kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
My essay has six subheadings.
(Benim makalemde altı tane alt başlık var.)
I will take the subway to work.
(İşe gitmek için metroya bineceğim.)
This novel makes subtle criticism about capitalism.
(Bu roman, kapitalizm hakkında hemen göze çarpmayan bir eleştiri yapıyor.)

Super (Daha gelişmiş) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Super-” ön eki bulunduğu İngilizce kelimelere daha gelişmiş anlamı kadar. Aşağıda yer alan “super-” ön eki almış kelime örneklerini ve Türkçe anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
SupermanSüper adam
SuperstarSüper star
SuperintendentAmir, yönetici, başkomiser
SupervisorDenetmen
SuperlativeEn üstün derece

“Super-” ön eki kullanılarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
The superintendent will visit our school.
(Müfettiş okulumuzu ziyaret edecek.)
They are observed by a supervisor.
(Onlar bir denetmen tarafından gözleniyorlar.)
He is a superstar with lots of fans.
(O bir çok fanı olan bir süper star.)

Uni (Tek, yalnız) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Uni-” ön eki İngilizce kelimelere tek, yalnız anlamı katmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda yer alan “uni-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
UnicameralTek meclisi olan parlamento
UnicornTek boynuzlu at
UnicycleTek tekerlekli bisiklet
UniformÜniforma
UnifyBütünleştirmek, birleştirmek
UnilateralTek yanlı
UnionBirlik
UniqueTek, eşsiz
Unisexİki cinsiyet için de uygun
UnitBirlik
UniteBirleştirmek

“Uni-” ön eki kullanılarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
We are creating a unit with new members.
(Yeni üyelerle bir birlik oluşturuyoruz.)
They are all wearing the same uniform.
(Hepsi aynı üniformayı giyiyor.)
You can’t have seen a unicorn.
(Tek boynuzlu at görmüş olamazsın.)

Under (Altında, hâlinde) Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“Under-” ön eki İngilizce kelimelere altında, halinde anlamı katmak için kullanılır. Aşağıdaki tabloda yer alan “under-” eki kullanılarak türetilmiş kelime örneklerini ve anlamlarını inceleyelim.

WordKelime
UnderarmKoltuk altı
UnderbrushAğaç altındaki çalılık
Underwearİç giyim
Underclothesİç giyim
UndercookedPişmemiş
UndercurrentGizli etki, dip akıntısı
UnderdogKazanma şansı az olan kimse
UnderestimateKüçümsemek
UndervalueKüçümsemek, azımsamak
UnderfootAyak altı, hor görülmüş

“Under-” ön eki kullanılarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavramak için aşağıda yer alan cümle örneklerini ve Türkçe çevirilerini inceleyelim inceleyelim.
You shouldn’t underestimate your rivals.
(Rakiplerini küçümsememelisin.)
These stores sell underwear.
(Bu mağazalar iç çamaşırı satıyor.)
This steak is undercooked.
(Bu biftek pişmemiş.)

İngilizcede Son Ekler ile Sözcük Türetme

Kelimelerin anlamını değiştirerek yeni kelime üretmek için kelimelerin sonuna eklenen eklere “suffix” yani son ek adı verilir. Son eklerin hangi amaçla kullanıldıklarını bilirseniz, bu eklerin kullanıldığı türemiş kelimelerin anlamını tahmin edebilirsiniz. Aşağıda son eklerin kelimelere getirdikleri anlamlar ve bu kelimelere örnekler yer almaktadır.

-Er Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Er” son eki, çoğunlukla kelime kökünde belirtilen işi yapan kişiden bahsetmek için kullanılır. Genellikle bu eki alan kelimeler mesleklerdir. Aşağıdaki tabloda “-er” son eki alan kelimeler ve Türkçe anlamları yer almaktadır.

WordKelime
ReporterMuhabir
FighterDövüşçü
Watcherİzleyici
WriterYazar
ListenerDinleyici
CalculatorHesap makinesi
ConductorKondüktör
TeacherÖğretmen
BankerBankacı
CookerAşçı

“-Er” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-er” son aki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
I forgot to bring my calculator to the exam.
(Sınava hesap makinemi getirmeyi unuttum.)
She’s a writer, she has eight published novels.
(O bir yazar, yayınlanmış sekiz romanı var.)
I’m a good listener, so you can tell me anything.
(Ben iyi bir dinleyiciyim, o yüzden bana her şeyi anlatabilirsin.)

-Ment Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Ment” son eki genellikle fiilleri isme dönüştürmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda “-ment” son eki almış kelime örnekleri ve anlamları yer almaktadır.

WordKelime
Developmentİlerleme, gelişme
PunishmentCezalandırma
Unemploymentİşsizlik
DisappointmentHayal kırıklığı
AccomplishmentBaşarı
UnderstatementOlduğundan hafif beyan etme
AcknowledgmentOnay, kabul etme
DiscouragementCesaretini kırma

“-Ment” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-ment” son eki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
He deserved a heavier punishment than this.
(Bundan daha ağır bir ceza haketmişti.)
She outshined me with her accomplishments.
(Başarılarıyla beni gölgede bıraktı.)
Seeing her development made me jealous.
(İlerlemesini görmek beni kıskandırdı.)

-Ism Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Ism” son eki genellikle kavram veya ideolojilerden bahsetmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda “-ism” son eki almış kelimeler ve Türkçe anlamları yer almaktadır.

WordKelime
FundamentalismKöktencilik
UtilitarianismMenfaatçılık
ConstructivismYapısalcılık
SensationalismHeyecan ve coşku merakı
TraditionalismGelenekçilik
Exceptionalismİstisnacılık
ExistentialismVaroluşçuluk

“-Ism” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-ism” son aki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
Utilitarianism focuses on society instead of individual needs.
(Faydacılık, bireysel ihtiyaçlar yerine topluma odaklanır.)
Constructivism is a theory which says learners construct knowledge instead of passively taking in information.
(Yapısalcılık, öğrencilerin pasif olarak bilgiyi almak yerine bilgiyi oluşturduklarını söyleyen bir teoridir.)
Existentialism is a philosophical perspective which focuses on the individual’s understanding of the world.
(Varoluşçuluk, bireyin dünyayı anlayışına odaklanan felsefi bir bakış açısıdır.)

-Ist Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Ist” son eki İngilizce kelimelere getirildiğinde genellikle o kelimede bahsedilen işi yapan kişiyi tanımlar. Aşağıdaki tabloda “-ist” son eki alan kelime örnekleri ve Türkçe anlamları yer almaktadır.

WordKelime
FundamentalismKöktencilik
UtilitarianismMenfaatçılık
ConstructivismYapısalcılık
SensationalismHeyecan ve coşku merakı
TraditionalismGelenekçilik
Exceptionalismİstisnacılık
ExistentialismVaroluşçuluk

“-Ist” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-ism” son aki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
My father is a receptionist.
(Babam bir resepsiyonist.)
Mary Wollstonecraft is a feminist writer.
(Mary Wollstonecraft feminist bir yazardır.)
This novel is written by a psychiatrist.
(Bu roman bir psikiyatrist tarafından yazıldı.)

İngilizcede İsimden Fiil Türetmek için Kullanılan Ekler

İngilizcede kelime türetme yöntemlerinden biri de isimleri fiil haline getirmektir. İsimleri fiil haline getirmek için kullanılan belli ekler vardır. İsimden fiil türetmek için kullanılan ekler aşağıda yer alan başlıklarda işlenmiştir.

-Ify Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

İsimden fiil türetirken kullanılan eklerden biri “-ify” son ekidir. “-ify” son eki alarak isimden fiile dönüşen kelimelere örnekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

WordKelime
DiversifyÇeşitlendirmek
İntensifyYoğunlaştırmak
ExemplifyÖrneklendirmek
IndemnifyDokunulmazlık vermek
PersonifyKarakterize etmek
ScecifyBelirtmek (ayrıntılı)

“-Ify” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-ify” son eki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
We need to diversify our products.
(Ürünlerimizi çeşitlendirmemiz gerekiyor.)
Greek gods and goddesses personify the forces of nature.
(Yunan tanrıları ve tanrıçaları doğanın güçlerini karakterize eder.)
You should specify which brand of bag you want.
(Hangi marka çanta istediğinizi belirtmelisiniz.)

-Ise Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

İsimden fiil türetirken kullanılan bir diğer ek “-ise” son ekidir. “-ise” son eki alarak isimden fiile dönüşen kelimelere örnekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

WordKelime
AdvertiseReklamını yapmak
AdviseÖneri vermek
AppriseBilgi vermek, haber yapmak
ChastiseCezalandırmak, ağır şekilde azarlamak
CircumciseSünnet emek
CompriseKapsamak, içermek
CompromiseAnlaşmak, uzlaşmak

“-Ise” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-ise” son aki almış kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
We can’t advertise this product.
(Bu ürünün reklamını yapamayız.)
Each unit comprises seven members.
(Her birlik yedi üye içeriyor.)
They are unwillling to compromise with us.
(Bizimle uzlaşmaya gönüllü değiller.)

İngilizcede İsimden Sıfat Türetmek için Kullanılan Ekler

İngilizcede kelime türetmenin bir diğer yolu da isimleri (nouns) sıfatlara (adjectives) dönüştürmektir. İsimleri sıfat haline getirmek için kullanılan ekler aşağıda yer alan başlıklarda işlenmiştir.

-Ic Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Ic” son eki ile isimler sıfatlara dönüştürülebilir. Aşağıdaki tabloda “-ic” son eki alarak isimden sıfata dönüşmüş kelimelere örnekler yer almaktadır.

WordKelime
ClassicKlasik
DrasticŞiddetli, esaslı, ciddi seviyede
ArcticBuzul, kutup
BasicTemel, esas
AerobicAerobik, havada yaşayan
DramaticDramatik
ExoticEgzotik

“-Ic” son eki alarak türetilen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-ic” son eki almış kelimelerle cümle örnekleri hazırladık.
The novel tells the dramatic story of a disabled woman.
(Roman, engelli bir kadının dramatik öyküsünü anlatıyor.)
She doesn’t have the basic skills required for this job.
(Bu iş için gereken temel becerilere sahip değil.)
There is a drastic change in her grades.
(Notlarında ciddi bir değişiklik var.)

-proof Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Proof” son eki ile isimler sıfata dönüştürülebilir. Bu ek, getirildiği isimlere geçirmez, dayanıklı anlamı katar. Aşağıdaki tabloda “-proof” son eki alarak isimden sıfata dönüşmüş kelimelere örnekler yer almaktadır.

WordKelime
FoolproofDört dörtlük, mükemmel
OvenproofFırına girebilen
FireproofAteş geçirmez
WindproofRüzgar geçirmez
HeatproofSıcak geçirmez
LeakproofSızıntı geçirmez
RustproofPas tutmaz
WaterproofSuya dayanıklı
Bullet-proofKurşun geçirmez

“-Proof” son eki alarak isimden sıfata dönüşen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-proof” son eki almış kelimelerle cümle örnekleri hazırladık.
This window is made of bullet-proof glass.
(Bu pencere kurşun geçirmez camdan yapıldı.)
I use waterproof concealer.
(Suya dayanıklı kapatıcı kullanıyorum.)
I don’t think this plate is ovenproof.
(Bu tabağın fırına dayanıklı olduğunu düşünmüyorum.)

-free Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Free” son eki, isimleri sıfata dönüştürmek için kullanılan eklerden biridir. Bu ek, getirildiği isimlere “-sız/-siz” anlamı katar. Aşağıdaki tabloda “-free” son eki alarak isimden sıfata dönüşmüş kelimelere örnekler yer almaktadır.

WordKelime
CarefreeKaygısız, üzüntüsüz
GermfreeMikropsuz
Sugar-freeŞekersiz
ScotfreeKazasız belasız, sağ salim
WoodfreeHamur kağıt
DustfreeTozsuz
Gluten-freeGlutensiz
Lactose-freeLaktozsuz
Alcohol-freeAlkolsüz

“-Free” son eki alarak isimden sıfata dönüşen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-free” son eki almış kelimelerle cümle örnekleri hazırladık.
Do you have gluten-free cookies?
(Glutensizkurabiyeleriniz var mı?)
You should drink lactose-free milk.
(Laktozsuz süt içmelisin.)
You have to keep yourself germ-free after getting a piercing.
(Piercing yaptırdıktan sonra kendinizi mikroplardan uzak tutmalısınız.)

-less Son Eki ile İngilizce Sözcük Türetme

“-Less” son eki, isimleri sıfata dönüştürmek için kullanılan eklerden biridir. Bu ek, getirildiği isimlere “-sız/-siz” ve “-mez/-maz” anlamı katar. Aşağıdaki tabloda “-less” son eki alarak isimden sıfata dönüşmüş kelimelere örnekler yer almaktadır.

WordKelime
HarmlessZararsız
CarelessUmursamaz
NamelessAdsız
HeartlessKalpsiz
MeaninglessAnlamsız
CountlessSayısız
Uselessİşe yaramaz, kullanışsız
DoubtlessKuşkusuz
EndlessSonsuz
FearlessKorkusuz
HelplessÇaresiz
HomelessEvsiz
TastelessLezzetsiz, zevksiz
ShamelessUtanmaz, terbiyesiz

“-Less” son eki alarak isimden sıfata dönüşen kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için “-less” son eki almış kelimelerle cümle örnekleri hazırladık.
Black snakes are harmless.
(Siyah yılanlar zararsızdır.)
Thanks for your useless comment.
(İşe yaramaz yorumun için teşekkürler.)
I don’t want to listen to your meaningless speech.
(Senin anlamsız konuşmanı dinlemek istemiyorum.)

İngilizcede Sözcüklerin Hem Fiil hem de İsim Olarak Kullanılabilmesi (Conversion)

İngilizcede bir kelimenin hem isim hem de fiil olarak kullanılabilmesine conversion (dönüştürme) adı verilir. Bu sayede ek getirmeden kelimenin anlamı değiştirilmiş, yani yeni anlamda bir kelime türetilmiş olur. Aynı kelimenin nasıl hem isim hem de fiil olarak kullanıldığını daha iyi kavrayabilmeniz için aşağıda bu kelimelerle örnek cümleler yer almaktadır.

I didn’t read her text.
(Ben onun mesajını okumadım.)
I will text you.
(Sana mesaj atacağım.)
İlk cümlede “text” (mesaj) kelimesi isim olarak kullanılmıştır. İkinci cümledeki “text” (mesaj atmak) kelimesi ise fiil olarak kullanılmıştır.

I poured the milk into a bootle.
(Sütü şişeye döktüm.)
We will bottle the milk.
(Sütü şişeleyeceğim.)
İlk cümlede “bottle” (şişe) kelimesi isim olarak kullanılmıştır. İkinci cümledeki “bottle” (şişelemek) kelimesi ise fiil olarak kullanılmıştır.

These rocks are categorized by their shapes.
(Bu kayalar şekillerine göre sınıflandırılır.)
I shape the clay with my hands.
(Çamuru ellerimle şekillendiriyorum.)
İlk cümlede “shape” (şekil) kelimesi isim olarak kullanılmıştır. İkinci cümledeki “shape” (şekillendirmek) kelimesi ise fiil olarak kullanılmıştır.

İngilizcede Bileşik Kelime Türetme (Compounding)

İngilizcede iki farklı sözcüğü birleştirerek yeni bir sözcük oluşturmaya “compounding” (birleştirme) adı verilir. İki ayrı kelimenin birleşimiyle oluşturulan kelimenin artık yeni bir anlamı vardır. Aşağıdaki tabloda hangi kelimelerin birleştirildiği gösterilerek bileşik kelimelere örnekler verilmiştir.

Word (Kelime)Word (Kelime)Compound (Bileşik Kelime)
Earth (Yeryüzü)Quake (Sarsıntı)Earthquake (Deprem)
Fire (Yangın)Fighter (Dövüşçü)Firefighter (İtfaiyeci)
Heart (Kalp)Breaking (Kırılma)Heartbreaking (Yürek burkucu)
Body (Vücut)Guard (Siper)Bodyguard (Koruma)
Fire (Ateş)Fly (Sinek)Firefly (Ateşböceği)
Lady (Hanımefendi)Bug (Böcek)Ladybug (Uğur Böceği)
Butter (Yağ)Fly (Sinek)Butterfly (Kelebek)
Sun (Güneş)Rise (Yükselmek)Sunrise (Gündoğumu)
Green (Yeşil)House (Ev)Greenhouse (Sera)
Bed (Yatak)Room (Oda)Bedroom (Yatak odası)
Living (Yaşamak)Room (Oda)Living-room (Oturma odası)
Run (Koşmak)Way (Yol)Runway (Podyum)

Bileşik kelimelerin anlamlarını daha iyi kavrayabilmeniz için aşağıda yer alan bileşik kelimelerle cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
We watched the sunrise together.
(Birlikte gün doğumunu izledik.)
A firefly landed on my arm.
(Koluma bir ateş böceği kondu.)
I was sleeping and didn’t feel the earthquake.
(Uyuyordum ve depremi hissetmedim.)
Lucas’ letter was really heartbreaking.
(Lucas’ın mektubu gerçekten yürek burkucuydu.)
I left flowerpot in the greenhouse.
(Çiçek saksısını serada bıraktım.)

İngilizcedeki Düzensiz Fiillerden Meydana Gelen Sözcükler

İngilizcede bazı sözcükler çekimlendiği zaman sonuna “-ed” eki almazlar. Düzensiz şekilde, belli bir kural olmadan dönüşüme uğrarlar. Bu düzensiz fiillere örnekler ve çekimlenmiş halleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

V1 (Birinci hal)V2 (İkinci hal)V3 (Üçüncü hal)
Arise (yükselmek)AroseArisen
Awake (uyanmak)AwokeAwoken
Bear (taşımak, çekmek, katlanmak)BoreBorne
Beat (dövmek)BeatBeaten
Become (dönüşmek)BecameBecome
Begin (başlamak)BeganBegun
Bend (bükmek)BentBent
Bet (iddiaya girmek)BetBet
Bid (teklif etmek)BidBid

Düzensiz fiilleri daha iyi kavramak için aşağıda yer verilen düzensiz fiillerle kurulmuş cümle örneklerini inceleyebilirsiniz.
He became a monster because of his greed.
(Açgözlülüğü yüzünden bir canavara dönüştü.)
He has borne all of his problems.
(Bütün sorunlara katlandı.)
I bid against the rival company.
(Rakip şirkete karşı teklif verdim.)
She began crying even though I did nothing to her.
(Ona hiçbir şey yapmadığım halde ağlamaya başladı.)
She bent the canvas.
(O tuvali büktü.)

İngilizce Kelime Türetme Kuralları ve İngilizce Ekler ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizce kelime türetme nedir?

İngilizcede kelime türetmek, kelime köklerine ekler getirerek, kelimeleri birleştirerek veya kelimeleri çekimleyerek yeni anlamda kelimeler üretmek demektir.

İngilizcede “compound” ne demek?

İngilizcede “compound”, birleştirmek anlamına gelir. İki farklı kelimenin birleşiminden oluşan kelimelere “compound nouns” yani “birleşik kelimeler” adı verilir.

“Prefix” nedir?

İngilizcede “prefix”, “ön ek” anlamına gelir. Bu ekler yeni kelime türetmek için kelimelerin başına getirilir.

“Suffix” nedir?

İngilizcede “suffix”, “son ek” anlamına gelir. Bu ekler yeni kelime türetmek için kelimelerin sonuna getirilir.

İngilizce Kelime Türetme Kuralları ve İngilizce Ekler ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video arasından İngilizce Dil Bilgisi konu başlığındaki videoları inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Christina Aguilera – This Christmas Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri
Katy Perry – Cozy Little Christmas Şarkı Sözleri Türkçe Çeviri