Hepsi
Günlük İngilizce
Imported News En
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
Imported News En
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Motivasyon Sözleri ve Türkçe Anlamları

İş yerlerinde kullanabileceğiniz ve sosyal medyalarda paylaşabileceğiniz İngilizce Motivasyon Sözleri ve Türkçe Anlamlarını sizler için hazırladık.

İngilizce Motivasyon Sözleri ve Türkçe Çevirileri

İş yerlerinde kullanabileceğiniz ve sosyal medyalarda paylaşabileceğiniz İngilizce Motivasyon Sözleri ve Türkçe Anlamlarını sizler için hazırladık.

“If you want to go big, stop thinking small.”

Eğer büyümek istiyorsan, küçük düşünmekten vazgeç.

“Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.”

Dünyadaki önemli şeylerin çoğu, hiç umut yokmuş gibi göründüğü halde denemeye devam eden insanlar tarafından başarılmıştır.

“Running away from any problem only increases the distance from the solution. The easiest way to escape from the problem is to solve.”

Herhangi bir problemden kaçmak, sadece çözüme giden mesafeyi artırır. Problemden kurtulmanın en kolay yolu onu çözmektir.

“If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to others then you deserve a love deeper than the ocean itself.”

Eğer fena halde kırıldıysanız, ama yine de başkalarına karşı nazik olmak için cesaretiniz varsa, o zaman okyanustan daha derin bir sevgiyi hak ediyorsunuz.

“I will remove everything from my life that makes my heart heavy.”

Kalbimi ağırlaştıran her şeyi hayatımdan çıkaracağım.

“Patience is a key element of success.”

Sabır, başarının temel unsurudur.

“Do not let the behaviour of others destroy your inner peace.”

Başkalarının davranışlarının iç huzurunu mahvetmesine izin verme.

“Better days are coming.”

İyi günler çok yakında.

“Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”

Nazik sözlerin söylenmesi kısa ve kolay olabilir ama yankıları gerçekten sonsuzdur.

“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.”

Hayatı ilginç yapan zorluklardır ve anlamlı kılan ise zorlukların üstesinden gelmektir.

“Sometimes you have to accept the truth and stop wasting time on the wrong people.”

Bazen gerçeği kabul edip, yanlış insanlar için boşa vakit harcamayı bırakmalısınız.

“No matter how long you have travelled in the wrong direction, you always have the choice to turn around.”

Ne kadar uzun zamandır yanlış yönde gidiyor olsanız da daima geri dönme seçeneğiniz vardır.

“Say it before you run out of time. Say it before it’s too late. Say what you’re feeling. Waiting is a mistake.”

Zamanın tükenmeden önce söyle. Çok geç olmadan söyle. Ne hissettiğini söyle. Beklemek hatadır.

“Do good for others. It will come back in unexpected ways.”

Başkalarına iyilik yap. Beklenmedik bir şekilde sana geri dönecektir.

“The best view comes after the hardest climb.”

En iyi manzara, en zor tırmanışın ardından gelir.

“Don’t chase people. Be yourself, do your own thing and work hard. The right people, the ones who really belong in your life, will come to you. And stay.”

İnsanların peşinden koşma. Kendi işine bak ve sıkı çalış. Gerçekten hayatına ait olan doğru insanlar, seni bulacak ve seninle kalacaktır.

“Sometimes change is what we need.”

Bazen ihtiyacımız olan şey değişimdir.

“Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life.”

Bazen doğru yönde atılan en küçük adım, hayatınızın en büyük adımı olarak sonuçlanır.

“Never stop believing in hope because miracles happen every day.”

Umuda inanmaktan vazgeçme, çünkü mucizeler her gün gerçekleşir.

“Everything comes to you at the perfect time. Be patient.”

Her şey doğru zamanda size gelir. Sabırlı olun.

“Be patient. Some things take time.”

Sabırlı ol. Bazı şeyler zaman alır.

“Cutting some people out of my life doesn’t mean I hate them. It means I respect myself.”

Bazı insanları hayatımdan çıkarmak, onlardan nefret ettiğim anlamına gelmez. Bu kendime saygı duyduğum anlamına gelir.

“It’s time to start living the life you’ve imagined.”

Hayal ettiğiniz hayatı yaşamaya başlama zamanı.

“A negative mind will never give you a positive life.”

Olumsuz bir zihin size asla pozitif bir yaşam sağlamaz.

“The starting point of all achievement is desire. Weak desire brings weak results.”

Bütün başarıların başlangıç noktası arzulamaktır. Zayıf arzular, zayıf sonuçlar getirir.

“Life is a series of little miracles. Notice them.”

Hayat bir dizi küçük mucizedir. Onların farkına varın.

“A little progress each day adds up to big results.”

Her gün biraz ilerleme büyük sonuçlar doğurur.

“Not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path.”

Her fırtına hayatınızı bozmaz. Bazıları da yolunu temizlemek içindir.

“Self-love heals the deepest wounds.”

Kendini sevmek en derin yaraları dahi iyileştirir.

“Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine.”

Asla pes etme. Bugün zor. Yarın daha da kötü olacak. Ama yarından sonraki gün güneş doğacak.

“Everything comes to you at the right time. Be patient and trust in the process.”

Her şey doğru zamanda size gelir. Sabırlı olun ve sürece güvenin.

“The one who falls and gets up is so much stronger than the one who never fell.”

Düşen ve ayağa kalkan birisi hiç düşmeyenden daha güçlüdür.

“It’s better to walk alone than to be with a crowd going in the wrong direction.”

Tek başına yürümek, yanlış yöne giden bir kalabalıkla olmaktan daha iyidir.

“Happiness will never come to those who don’t appreciate what they already have.”

Sahip oldukları şeylerin değerini bilmeyen insanlara mutluluk asla gelmeyecektir.

“You can, you should, and if you are brave enough to start, you will.”

Yapabilirsin, yapmalısın ve eğer başlamak için yeterince cesaretin varsa, yapacaksın.

“Love yourself first and everything else falls into place.”

Önce kendinizi sevin sonra diğer her şey yerli yerine oturacaktır.

“Encourage yourself, believe in yourself, and love yourself. Never doubt who you are.”

Kendinizi cesaretlendirin, kendinize inanın ve kendinizi sevin. Kim olduğunuz konusunda hiç şüpheniz olmasın.

“There are no shortcuts to any place worth going.”

Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur.

“Learn as if you will live forever, live like you will die tomorrow.”

Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi öğren, yarın ölecekmiş gibi yaşa.

“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

Başarı son, başarısızlık ölüm değildir. Önemli olan devam etme cesareti göstermektir.

“It is better to fail in originality than to succeed in imitation.”

Taklitte başarılı olmaktansa orijinallikte başarısız olmak daha iyidir.

“The road to success and the road to failure are almost exactly the same.”

Başarıya giden yol ve başarısızlığa giden yol neredeyse aynıdır.

“Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest steppingstones to success.”

Başarısızlıklardan başarı geliştirin. Cesaret kırılması ve başarısızlık, başarıya giden en güvenilir basamaklardan ikisidir.

“The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty.”

Kötümser insan her fırsatta zorluk görür. İyimser insan her zorlukta fırsat görür.

“Don’t let yesterday take up too much of today.”

Dünün bugünü çok fazla işgal etmesine izin verme.

“You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character.”

Başarıdan çok başarısızlıktan öğrenirsiniz. Başarısızlığın seni durdurmasına izin verme. Başarısızlık kişiliği oluşturur.

“Goal setting is the secret to a compelling future.”

Hedef belirlemek, sağlam bir geleceğin sırrıdır.

“Concentrate all your thoughts upon the work in hand. The sun’s rays do not burn until brought to a focus.”

Tüm düşüncelerinizi elinizdeki işe yoğunlaştırın. Güneş ışınları bir odak noktasına toplanmadan yakmaz.

“Either you run the day, or the day runs you.”

Ya siz günü yönetirsiniz ya da gün sizi yönetir.

“I’m a greater believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it.”

Şansa çok inanırım ve ne kadar çok çalışırsam o kadar çok şansa sahip olduğumu görürüm.

“When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.”

Olduğumuzdan daha iyi olmaya çabaladığımızda, etrafımızdaki her şey de daha iyi hale gelir.

“Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.”

Hedefler belirlemek görünmeyeni görünür hale getirmenin ilk adımıdır.

“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.”

İşiniz hayatınızın büyük bir bölümünü dolduracak ve gerçekten memnun olmanın tek yolu harika olduğuna inandığınız işi yapmaktır. Ve harika işler yapmanın tek yolu, yaptığınız işi sevmektir. Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin. Vazgeçmeyin. Tüm gönül meselelerinde olduğu gibi, onu bulduğunuzda fark edeceksiniz.

“It’s not about better time management. It’s about better life management.”

Önemli olan daha iyi zaman yönetimi değil, daha iyi bir yaşam yönetimidir.

“Think like a queen. A queen is not afraid to fail. Failure is another steppingstone to greatness.”

Bir kraliçe gibi düşün. Bir kraliçe başarısız olmaktan korkmaz. Başarısızlık, büyüklüğe giden başka bir basamaktır.

“The strongest action for a woman is to love herself, be herself and shine amongst those who never believed she could.”

Bir kadın için en güçlü davranış, kendini sevmek, kendisi olmak ve yapabileceğine asla inanmayanlar arasında parlamaktır.

“Some women choose to follow men, and some choose to follow their dreams. If you’re wondering which way to go, remember that your career will never wake up and tell you that it doesn’t love you anymore.”

Bazı kadınlar erkeklerin peşinden gitmeyi, bazıları ise hayallerinin peşinden gitmeyi seçer. Hangi yöne gideceğinizi merak ediyorsanız, kariyerinizin asla bir gün uyanıp artık sizi sevmediğini söylemeyeceğini hatırlayın.

“When a woman becomes her own best friend life is easier.”

Bir kadın kendi kendisinin en iyi arkadaşı olduğunda hayat daha kolaydır.

“I swear, by my life and my love of it, that I will never live for the sake of another man, nor ask another man to live for mine.”

Hayatıma ve hayatıma olan sevgim üzerine yemin ederim ki, asla bir başkası için yaşamayacağım ve başka birinden benim için yaşamasını istemeyeceğim.

“He who conquers himself is the mightiest warrior.”

Kendini fetheden, en güçlü savaşçıdır.

“One man with courage makes a majority.”

Cesareti olan bir kişi çoğunluğu oluşturur.

“The successful man will profit from his mistakes and try again in a different way.”

Başarılı insan hatalarından ders çıkaracak ve farklı bir şekilde tekrar deneyecektir.

“A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.”

Başarılı insan diğerlerinin kendisine fırlattığı taşlarla sağlam bir temel inşa edebilen kişidir.

“He is a wise man who does not grieve for the things which he has not but rejoices for those which he has.”

Sahip olmadığı şeylere üzülmeyip sahip olduklarına sevinen akıllı bir insandır.

“You’ve got to get up every morning with determination if you’re going to go to bed with satisfaction.”

Memnuniyet duygusuyla yatağa gireceksen, her sabah kararlılıkla kalkmalısın.

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity.”

En zor şey harekete geçme kararıdır, gerisi sadece azimliliktir.

“If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.”

Eğer şimdi uyuyakalırsan rüya göreceksin. Eğer şimdi çalışırsan rüyanı yaşayacaksın.

“There is nothing impossible to they who will try.”

Deneyecek olanlar için imkânsız diye bir şey yoktur.

“Keep your face always toward the sunshine, and shadows will fall behind you.”

Yüzünü her zaman güneşe dön, böylece gölgeler arkana düşecek.

“When you have a dream, you’ve got to grab it and never let go.”

Bir hayalin olduğunda, onu yakalamalısın ve asla bırakmamalısın.

“Be courageous. Challenge orthodoxy. Stand up for what you believe in. When you are in your rocking chair talking to your grandchildren many years from now, be sure you have a good story to tell.”

Cesur ol. Tutuculuğa meydan oku. İnandığın şey için ayağa kalk. Bundan yıllar sonra sallanan sandalyende torunlarınla konuşurken, anlatacak güzel bir hikayen olduğundan emin ol.

“You make a choice: continue living your life feeling muddled in this abyss of self-misunderstanding, or you find your identity independent of it. You draw your own box.”

Bir seçim yapıyorsun: kendi kendini yanlış anlama çukurunda karmakarışık hissederek hayatınızı yaşamaya devam et, ya da bu çukurdan bağımsız olarak kimliğini bul. Kendi dünyanı sen çiziyorsun.

“I just want you to know that if you are out there and you are being really hard on yourself right now for something that has happened … it’s normal. That is what is going to happen to you in life. No one gets through unscathed. We are all going to have a few scratches on us. Please be kind to yourselves and stand up for yourself, please.”

Sadece şunu bilmenizi isterim ki, eğer şu an bir yerlerde olan bir şey için kendinize gerçekten çok sert davranıyorsanız… bu normal. Hayatta başınıza gelecek şey budur. Kimse zarar görmeden ilerleyemez. Hepimizin üzerinde birkaç çizik olacak. Lütfen kendinize karşı nazik olun ve kendinizi savunun, lütfen.

“You define your own life. Don’t let other people write your script.”

Kendi hayatını sen belirliyorsun. Başka insanların senaryoyu yazmasına izin verme.

“You are never too old to set another goal or to dream a new dream.”

Yeni bir hedef belirlemek veya yeni bir hayal kurmak için asla çok yaşlı değilsiniz.

“At the end of the day, whether or not those people are comfortable with how you’re living your life doesn’t matter. What matters is whether you’re comfortable with it.”

Günün sonunda, insanların hayatınızı nasıl yaşadığınızdan memnun olup olmadıkları önemli değil. Önemli olan senin memnun olup olmadığın.

“People tell you the world looks a certain way. Parents tell you how to think. Schools tell you how to think. TV. Religion. And then at a certain point, if you’re lucky, you realize you can make up your own mind. Nobody sets the rules but you. You can design your own life.”

İnsanlar size dünyanın belli bir şekilde göründüğünü söyler. Ebeveynler size nasıl düşünmeniz gerektiğini söyler. Okullar size nasıl düşünmeniz gerektiğini söyler. Televizyon, din… Ve sonra belli bir noktada, eğer şanslıysanız, kendi kararınızı kendiniz verebileceğinizi fark edersiniz. Kuralları koyan senden başkası değil. Kendi hayatınızı tasarlayabilirsiniz.

“Do not allow people to dim your shine because they are blinded. Tell them to put some sunglasses on.”

Gözleri kamaştığı için insanların parlaklığınızı söndürmesine izin vermeyin. Güneş gözlüğü takmalarını söyleyin.

“You don’t always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go and see what happens.”

Her zaman bir plana ihtiyacınız yok. Bazen sadece nefes almak, güvenmek, oluruna bırakmak ve ne olduğunu görmek gerekir.

“You can be everything. You can be the infinite amount of things that people are.”

Her şey olabilirsin. İnsanların olduğu sonsuz sayıda şey olabilirsin.

“No matter what people tell you, words and ideas can change the world.”

İnsanlar size ne söylerse söylesin, sözler ve fikirler dünyayı değiştirebilir.

“I’m not going to continue knocking that old door that doesn’t open for me. I’m going to create my own door and walk through that.”

Benim için açılmayan o eski kapıyı çalmaya devam etmeyeceğim. Kendi kapımı yaratacağım ve oradan geçeceğim.

“It is during our darkest moments that we must focus to see the light.”

En karanlık anlarımızda ışığı görmeye odaklanmamız gerekir.

“Not having the best situation but seeing the best in your situation is the key to happiness.”

En iyi durumda olmak değil, durumunuzun en iyi yönlerini görmek mutluluğun anahtarıdır.

“Believe you can and you’re halfway there.”

Yapabileceğine inan ve yolun yarısındasın.

“Just don’t give up trying to do what you really want to do. Where there is love and inspiration, I don’t think you can go wrong.”

Sadece gerçekten yapmak istediğiniz şeyi yapmaya çalışmaktan vazgeçmeyin. İstek ve ilham oldukça, yanılabileceğinizi düşünmüyorum.

“In a gentle way, you can shake the world.”

Nazik bir şekilde dünyayı sallayabilirsin.

“Everyone has inside of him a piece of good news. The good news is that you don’t know how great you can be! How much you can love! What you can accomplish! And what your potential is!”

Herkesin içinde bir parça iyi haber vardır. İyi haber şudur; ne kadar harika olabileceğinizi, ne kadar sevebileceğinizi, neyi başarabileceğinizi ve potansiyelinizin ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz!

“All you need is the plan, the road map, and the courage to press on to your destination.”

Tüm ihtiyacınız olan plan, yol haritası ve hedefinize doğru ilerlemek için cesarettir.

“If you have good thoughts, they will shine out of your face like sunbeams, and you will always look lovely.”

İyi düşünceleriniz varsa, güneş ışınları gibi yüzünüzden parlayacaklar ve her zaman hoş görüneceksiniz.

“Failure is simply an opportunity to begin again, this time more intelligently.”

Başarısızlık, daha akıllıca bir şekilde yeniden başlamak için bir fırsattır.

“You must expect great things of yourself before you can do them.”

Büyük şeyler yapmadan önce kendinizden büyük şeyler beklemelisiniz.

“The best way to predict the future is to invent it.”

Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu oluşturmaktır.

“The best dreams happen when you’re awake.”

En güzel rüyalar uyanıkken gerçekleşir.

“Take it easy but take it.”

Yavaş ilerle ama ilerle.

“If you want to shine like a sun, first burn like a sun.”

Güneş gibi parlamak istiyorsan önce güneş gibi yan.

“Resentment is like drinking poison and then hoping it will kill your enemies.”

İçerlemek, zehir içip düşmanlarınızı öldürmesini beklemek gibidir.

“A good head and a good heart are always a formidable combination.”

İyi bir kafa ve iyi bir kalp daima zorlu bir kombinasyondur.

“Strength doesn’t come from physical capacity. It comes from an indomitable will.”

Güç fiziksel kapasiteden gelmez, boyun eğmeyen bir iradeden gelir.

“A small body of determined spirits fired by an unquenchable faith in their mission can alter the course of history.”

Amaçlarına olan söndürülemez bir inançla ateşlenen küçük bir kararlı insan topluluğu, tarihin akışını değiştirebilir.

“Real difficulties can be overcome; it is only the imaginary ones that are unconquerable.”

Gerçek zorlukların üstesinden gelinebilir, üstesinden gelinemeyenler yalnızca hayali zorluklardır.

İngilizce Motivasyon Sözleri ile İlgili Sık Sorulan Sorular

İngilizce Motivasyon Sözleri nedir?

İngilizce Motivasyon Sözleri başarıya ulaşmak için gerekli motivasyonu sağlayabilecek sözlerdir.

İngilizce Motivasyon Sözleri nerelerde kullanılır?

İngilizce Motivasyon Sözleri çeşitli Instagram postları, işyerleri veya Whatsapp durumları gibi çeşitli ortamlarda kullanılabilir.

İngilizce Motivasyon Sözlerini kim kullanır?

İngilizce Motivasyon Sözlerini işverenler gibi karşısındaki kişiyi/kişileri motive etmek isteyen herkes kullanır.

İngilizce Motivasyon Sözleri neden kullanılır?

İngilizce Motivasyon Sözleri daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak, karşıdaki kişiyi iyi hissettirme ve motive etme gibi amaçlarla kullanılır.

İngilizce Motivasyon Sözleri ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Nirvana – Something In The Way Şarkı Sözleri Çeviri Nirvana – Something In The Way Şarkı Sözleri Çeviri
Frank Sinatra – Fly Me To The Moon Şarkı Sözleri Çeviri Frank Sinatra – Fly Me To The Moon Şarkı Sözleri Çeviri