Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

İngilizce Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri

Ünlü Türk asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini ve Atatürk’ün sözlerinin İngilizce çevirilerini mi merak ediyorsunuz? 1881’de Selanik’te doğmuş olan Kurtuluş Savaşı başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün İngilizce Hayatı hakkındaki yazımız sonrası Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün en ünlü sözlerini ve İngilizcelerini güncel olarak sizin için derledik.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim Hakkında Sözleri İngilizce

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim hakkındaki sözlerini sizler için İngilizce Anlamları ile beraber hazırladık.

Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

The assurance of the future depends on a well-grounded education, and education depends on the teacher.

Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

Teachers! You, the devoted teachers, and educationists of the republic, will raise the new generation. And the new generation will be your work. The value of your work will be proportional with the level of your skills and devotion. Republic demands high profiled protectors who are intellectually, scientifically, physically strong! It is in your hands to raise the new generation with this quality and capability… Your success will be the success of the Republic.

En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.

The biggest war is the war against ignorance.

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir.

The enemy of the society is ignorance, and the enemy of ignorance is teacher.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bilim Hakkında Sözleri İngilizce

Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim hakkında sözleri içeriğimiz İngilizce anlamları ile beraber sizler için derlendi.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

The most genuine guide in life is science.

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.

Unless a nation has an army of wisdom, no matter how brilliantly victories it achieves on the battlefields, the lasting results of those victories depend only on the army of wisdom.

Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

We do not mean the ones who did not go to school when we say ignorant. The science we mean is knowing the truth. There can be really wise people among the ones who cannot read who can see the truth like there can be the greatest ignorant people among the educated ones.

İlim ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişmesini kavramak ve izlemek şarttır.

It is a must to understand and watch the development in phases of lore and science in every minute.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sanat Hakkında Sözleri İngilizce

Çeşitli sosyal medya hesaplarında veya ödevlerinizde kullanabileceğiniz Mustafa Kemal Atatürk’ün sanat hakkındaki sözleri ve İngilizce çevirileri sizlerle.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

If a nation is artless, it means that one of its lifelines is cut off.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

You can all be a member of the parliament, a minister…even a president. However, not an artist.

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.

A nation that does not paint, a nation that does not make statues, a nation that does not do things that require technique must admit that the nation does not have place on the road to progress.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

An artist is the first person to feel the light on their forehead after a long time of effort and working in society.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Barış Hakkında Sözleri İngilizce

Sizler için Mustafa Kemal Atatürk’ün Barış Hakkında Sözlerini bir araya getirip İngilizce Çevirileri ve Anlamları ile beraber düzenledik.

Yurtta sulh, cihanda sulh.

Peace at home, peace on earth.

Behemehal şu veya bu sebeple milleti harbe sürüklemek taraftarı değilim, Harp zarurî ve hayatî olmalıdır.

I do not want to drag this nation to war with this or that reason no matter what I do. War should be mandatory and vital.

Barış ulusları refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. Memleketimizi her gün daha çok kuvvetlendirmek, her türlü ihtimallere karşı koyacak bir halde bulundurmak ve dünya olaylarının bütün safhalarını büyük bir uyanıklık içinde izlemek, barışsever siyasetimizin dayanacağı esasların başlangıcıdır.

Peace is the best way that makes the nations up to welfare and happiness. Strengthening our homeland, keep it in a state that can resist any possibilities, and watching every stage of the world incidents in vigilance are the start of the principles that our peaceful politics will follow.

Dünyada milletler bir apartmanın sakinleri gibi kabul edilir. Eğer bir apartman sakinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına imkân yoktur.

Nations in world are accepted as the residents of an apartment building. If some of the apartment residents are set on fire, there is not a possibility of the others escaping from the effects of the fire.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençler Hakkında Sözleri İngilizce

Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençler Hakkında Sözleri içeriğimiz çeşitli alanlarda kullanabilmeniz adına sizler için İngilizce Anlamları ile beraber hazırlandı.

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet korumak ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Hey Turkish youth! Your first duty is to protect and defense the Turkish independence and republic. The strength you need, is present in the noble blood in your veins.

Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

We will leave everything to the youth… They are the hope of the future, the flowers with light. All my hope is in the youth.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

The new rising generation! Future is yours. We built the republic; you are the ones who will make it live forever.

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

Educate the youth. Give them the positive ideas of lore and science. You will meet the brightness of the future with them.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuklar Hakkında Sözleri İngilizce

Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuklar Hakkında Sözleri İngilizce içeriğimizi sizin için derledik.

Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Children are the assurance of our future, our joy to live. It is all our humanitarian mission to raise today’s child as tomorrow’s adult.

Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.

Children must be protected from any kind of negligence and abuse. They must be handled more special than adults in all circumstances.

Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri (Türkiye Cumhuriyeti Devleti) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.

A clean generation is raising in the heart of the nation. I will leave this work (The Republic of Turkey) to him, and I will not be worried.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Özgürlük ve Bağımsızlık Hakkındaki Sözleri İngilizce

Ödevlerinizde ve sosyal medya hesaplarınızda kullanabilmeniz adına Mustafa Kemal Atatürk’ün Özgürlük ve Bağımsızlık hakkındaki sözlerini İngilizce çevirileri ile sizler için bir araya getirip düzenledik.

Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir.

They must all understand that we mean full independency when we say we want peace.

Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

What will save the nation’s independency is the perseverance and the determination of the nation again.

Özgürlük olmayan ülkede ölüm, yıkılış vardır. Her ilerlemenin, kurtuluşun anası özgürlüktür.

There are death and destruction in a country that does not have liberty. Mother of every progress and salvation is liberty.

Ancak hür fikirlere sahip olan insanlar vatanlarına faydalı olabilirler ve onlardır ki vatanlarını kurtarıp muhafaza etme kudretine malik olurlar.

Only the people who have free ideas can be beneficial to their motherland, and they are the ones who have the strength to save their country and preserve it.

İngilizce Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Mustafa Kemal Atatürk kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk Türk asker ve devlet adamıdır. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatındaki en önemli dönem Kurtuluş Savaşı’nda başkomutanlık yaptığı dönemdir.

Mustafa Kemal Atatürk hangi konularda sözler söylemiştir?

Mustafa Kemal Atatürk eğitim, bilim, sanat, gençler, çocuklar, ulusal egemenlik, bağımsızlık gibi birçok toplumsal konuda sözler söylemiştir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk askeri başarısı nerededir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk başarısı 1911 senesinde Trablusgarp işgalindeki Tobruk Savaşı’ndadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en ünlü İngilizce sözü hangisidir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün en ünlü İngilizce sözü “Yurtta sulh, cihanda sulh” anlamına gelen “Peace at home, peace on earth” sözüdür.

İngilizce Mustafa Kemal Atatürk’ün Sözleri ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Marius Bear - Boys Do Cry Şarkı Sözleri Çeviri Marius Bear – Boys Do Cry Şarkı Sözleri Çeviri
İngilizce Kapak Sözler ve Türkçe Anlamları İngilizce Kapak Sözler ve Türkçe Anlamları