Hepsi
Gramática
Inglês Corporativo
Inglês do Cotidiano
Músicas em Inglês
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Gramática
Inglês Corporativo
Inglês do Cotidiano
Músicas em Inglês

Quando usar How Much e How Many ao falar Inglês?

Quando queremos saber a quantidade ou o preço de algo em inglês, usamos “how much” e “how many”. Aprender como e onde essas frases são usadas é uma das regras gramaticais mais importantes e básicas. Por isso, neste guia que preparamos, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre os usos de “how much” e “how many”.

Qual é a Diferença Entre “How Much” e “How Many”?

“How much” e “how many” têm exatamente o mesmo significado em português. Mas a diferença entre os usos desses dois termos em inglês é que “how much” é usado com substantivos incontáveis e “how many” com substantivos contáveis.

Quando Usar How Much?

“How much” é usado com substantivos incontáveis. Por exemplos: líquidos como água e suco, arroz ou grão de bico, substâncias que são sólidas, mas podem ser fluidas. Como não é possível contar esses itens, nós os chamamos de incontáveis. Além das substâncias físicas, conceitos abstratos como ódio, amor e saudade também são incontáveis.

Para formar frases com “How much”, seguimos a fórmula “How much” + Substantivo Incontável + Verbo Auxiliar + Verbo + Objeto.

How much water do you need?
De quanta água você precisa?

How much joy your letter brought me!
Quanta alegria sua carta me trouxe!

How much is this dress?
Quanto custa esse vestido?

Quando Usar How Many?

“How many” é usado com substantivos contáveis. Por exemplo: gato, cachorro, caneta, papel, bala, garrafa, etc. Se puder colocar um número antes da palavra (um gato, três cachorros, cinco doces, etc.), poderá usar “how many”.

Para formar frases com “How many”, seguimos a fórmula “How many” + Substantivo Contável + Verbo Auxiliar + Verbo + Objeto.

How many boxes are left in that room?
Quantas caixas restam naquela sala?

How many hours are we going to wait for them?
Quantas horas vamos esperar por eles?

How many apples do you want?
Quantas maçãs você quer?

Qual é a Principal Diferença Entre “How much” e “How many”?

A principal diferença entre o uso de “how much” e “how many” é o princípio da contabilidade. Como já vimos, usamos “how much” com substantivos incontáveis e “how many” com substantivos contáveis.

O Que São Substantivos Incontáveis em Inglês?

Na tabela abaixo, compilamos os substantivos incontáveis ​​mais usados ​​em inglês, suas traduções e pronúncias em português.

Substantivos incontáveisTradução em portuguêsPronúncia
AdviceConselhoÉdvais
AggressionAgressãoAgréshn
AssistanceAssistênciaAssistans
AttentionAtençãoAtênshn
AccommodationAlojamentoAkamadeishn
AdvertisingPropagandaÉdvertaizin
AirArÉir
AthleticsAtletismoAtlétics
AccessAcessoAkses
AdulthoodMaioridadeÃdãltrud
AlcoholÁlcoolAlkãról
AngerRaivaÊngerr
ArtArteÓrt
AidAjudaEid
BraveryBravuraBreivãri
BloodSangueBlãd
BaconBaconBeicon
BaggageBagagemBégãj
BalletBaléBalê
ButterManteigaBãrer
BeerCervejaBir
BreadPãoBréd
CakeBoloKeik
CashDinheiroKésh
ConfidenceConfiançaKónfidens
CompassionCompaixãoKãmpéshn
CalmCalmaKóm
CorruptionCorrupçãoKorãpshn
CourageCoragemKãraj
CheeseQueijoTchiiz
ChalkGizTchók
CoalCarvãoKoul
ConfusionConfusãoKãnfyujãn
ChocolateChocolateTchóklãt
CottonAlgodãoKóton
ChildhoodInfânciaTchaildrud
CoffeeCaféKófi
DangerPerigoDenger
DataDadosData
DamageDanoDemaj
DarknessTrevasDarknes
DeterminationDeterminaçãoDãtãrmineishn
DelightPrazerDãlait
DepressionDepressãoDãpréshn
DustDãst
DirtSujeiraDãrt
EnergyEnergiaÉnãrdji
ElectricityEletricidadeÃléktriciri
EnvyInvejaEnvi
EvilMalÍvãl
EntertainmentEntretenimentoEnterteinment
EthicsÉticaÉthiks
EvidenceEvidênciaÉvidens
FireFogoFaiãr
FictionFicçãoFikshn
FaithFeith
FlourFarinhaFlauer
FearMedoFir
FunDiversãoFãn
FameFamaFeime
FreedomLiberdadeFridom
FoodComidaFud
FruitFrutaFrut
FuelCombustívelFyul
FleshCarneFlésh
GasolineGasolinaGázãlin
GriefPesar / LutoGrif
GarlicAlhoGarlik
GossipFofocaGóssip
GoldOuroGôld
GlassVidroGléss
GrassGramaGréss
GuiltCulpaGuilt
HairCabeloRér
HelpAjudaRélp
HealthSaúdeRélth
HateÓdioReit
HopeEsperançaRoup
HeatCalorRit
HungerFomeRãnger
HoneyMelRãni
HonestyHonestidadeÓnesti
HistoryHistóriaRístori
IceGeloAis
ImaginationImaginaçãoImédjineishn
InformationInformaçãoInfrmeishn
Ice creamSorveteAis crim
ImportanceImportânciaImportans
IntelligenceInteligênciaIntélidjens
IndustryIndústriaIndãstri
IronyIroniaAironi
JamGeleiaDjêm
JewelryJoalheriaDjiulri
JoyAlegriaDjói
JuiceSucoDjus
KindnessGentilezaKaindnes
KnowledgeConhecimentoNóledj
LaughterRisadaLéftr
LavaLavaLáva
LightningRelâmpagoLainin
LandTerraLênd
LeatherCouroLédãr
LonelinessSolidãoLounlines
LackFaltaLék
LitterLixoLirer
LuckSorteLãk
LoveAmorrLãv
LogicLógicaLógik
MoneyDinheiroMãni
MagicMagiaMédjik
MarbleMármoreMarbl
MusicMúsicaMyusik
MeatCarneMit
MilkLeiteMilk
MudLamaMãd
MistNévoaMist
NoiseBarulhoNôiz
NewsNotíciasNyus
OxygenOxigênioÓcsidjen
OilÓleoÔial
PaperPapelPeipãr
PassionPaixãoPéshn
PoetryPoesiaPoetri
PerfumePerfumePãrfyum
PepperPimentaPéper
PeacePazPis
PlasticPlásticoPléstik
PetrolPetróleoPétrol
PrideOrgulhoPraid
PowerPoderPauer
PastaMassaPasta
PainDorPêin
PaintingPinturaPêinin
RumRumRãm
RealityRealidadeRiélãri
RubbishBobagemRãbish
RevengeVingançaRivêndj
RiceArrozRaice
ReliefAlívioRilif
RespectRespeitoRispéct
RainChuvaRein
ReligionReligiãoRelidjiãn
SandAreiaSênd
SorrowTristezaSórou
SeafoodFrutos do marSifud
SpeedVelocidadeSpid
SpaceEspaçoSpeis
SoftwareProgramasSóftuér
StreamCorrenteStrim
StressEstresseStréss
ShameVergonhaSheim
SpiteDespeitoSpait
SilenceSilêncioSailens
SunshineBrilho do Sol / Raio de SolSãnshain
SleepDormirSlip
StatusStatusStérãs
SmokeFumaçaSmouk
SilverPrataSilver
SpaghettiEspagueteSpaguéri
SpellingOrtografiaSpélin
SoapSabãoSoup
SportEsporteSpôrt
StuffCoisaStãf
SugarAçúcarShugar
TeaCháTi
ThirstSedeTãrst
TennisTênisTênis
TradeTrocarTreid
TimeTempoTaime
ToastTorrada / TorrarToust
TrustConfiarTrãst
UsageUsoIusaj
UnityUnidadeIunity
ViolenceViolênciaVaiolens
WarmthCordialidadeUarmth
WaterÁguaUarer
WineVinhoUain
WoodMadeiraWud
WheatTrigoUit
WoolWul
YouthJuventudeIuth

Exemplos de Frases com How Many

Depois de explicar como “how many” é usado e as regras de seu uso, preparamos algumas frases de exemplo e suas traduções.

How many reasons are you going to give me?
(Quantas razões você vai me dar?)

How many dogs do you own?
(Quantos cães você tem?)

How many candies did you eat?
(Quantos doces você comeu?)

How many friends do you have?
(Quantos amigos você tem?)

How many children are playing in the playground?
(Quantas crianças estão brincando no parquinho?)

Exemplos de frases com How Much

Depois de explicar como “how much” é usado e as regras de seu uso, preparamos algumas frases de exemplo e suas traduções.

How much is this computer?
(Quanto é este computador?)

How much does this book cost?
(Quanto custa este livro?)

How much do you hate her?
(O quanto você odeia ela?)

How much milk do you need?
(De quanto leite você precisa?)

How much coffee did you drink today?
(Quanto de café você bebeu hoje?)

How much homework do you have?
(Quantos deveres de casa você tem?)

Perguntas frequentes sobre How Much e How Many

Quando devo usar “how much”?

“How much” é usado com substantivos incontáveis.

Como responder à pergunta com “how many”?

As frases interrogativas formadas com “how many” podem ser respondidas com o número do objeto perguntado.
Exemplo: How many children are playing in the playground? (Quantas crianças estão brincando no parquinho?)
There are three children playing in the playground. (Há três crianças brincando no parquinho.)

Devo usar “much” ou “many” para falar de dinheiro?

Como o dinheiro é incontável, usamos “much”.

Gostaria de colocar em prática o que aprendeu sobre How Much e How Many? Você pode conferir vídeos de gramática dentre mais de 20.000 vídeos interativos na EnglishCentral, melhorando seu vocabulário e praticando a pronúncia. Se desejar, pode repetir o que aprendeu com um professor particular durante uma aula de inglês ao vivo e individual. Que tal se registrar na EnglishCentral agora e começar a aprender inglês?

Como usar as preposições “In”, “On” & “At” em Inglês
Flores, Árvores e Plantas em Inglês!