Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh

Câu Hỏi Mẫu Trong Phần Nói IELTS Speaking

Bài Thi nói sẽ Đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Bài thi sẽ kéo dài 11 đến 14 phút, bạn sẽ thảo luận về nhiều đề tài với giám khảo IELTS. Bài thi sẽ diễn ra trong phòng thi yên tĩnh với một giám khảo của kỳ thi IELTS – người đưa ra các câu hỏi và nghe bạn trả lời

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking

Cấu trúc bài thi IELTS Speaking gồm 3 phần (3 parts), mỗi phần có cấu trúc khác biệt nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là đánh giá khả năng giao tiếp và đưa ra quan điểm, ý kiến bằng Tiếng Anh của thí sinh về một chủ đề cụ thể được đưa ra trong đề bài IELTS Speaking.

Phần thiThời gian và yêu cầu cụ thể từng phần
Part 1 (Introduction and Interview)- Thời gian: từ 4 đến 5 phút
- Nội dung và yêu cầu: phần thi đầu tiên yêu cầu thí sinh trả lời ngắn gọn những câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc trong đời sống hằng ngày như: quê quán, nghề nghiệp, chỗ ở, sở thích, gia đình…
Part 2 (Long turn)- Thời gian: thí sinh có 1 phút chuẩn bị và 2 phút trình bày
- Nội dung và yêu cầu: ở phần thi này, thí sinh sẽ được phát một mẫu giấy nhỏ chứa đề bài và một số câu hỏi gợi ý để thí sinh tìm kiếm ý tưởng về một chủ đề cụ thể, thường là miêu tả người, vật, nơi chốn hoặc một sự kiện nào đó. Sau 2 phút trình bày, giám khảo có thể hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến nội dung câu trả lời của thí sinh.
Part 3 (Discussion)- Thời gian: từ 4 đến 5 phút
- Nội dung và yêu cầu: thí sinh sẽ được hỏi tiếp một số câu hỏi liên quan đến chủ đề ở part 2, tuy nhiên những câu hỏi này thường mang tính chất trừu tượng hơn và yêu cầu thí sinh phải có nhiều kiến thức về xã hội để thảo luận và mở rộng được vấn đề.

Các nhóm topic IELTS Speaking thường gặp trong phần thi

Speaking IELTS topic Part 1

Trong IELTS Speaking Part 1, có khoảng 10 chủ đề mà thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp, bao gồm: Introduce yourself, Family, Education, Work , Hobbies, Hometown, Daily routine, Food, Weather….

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp tương ứng với mỗi chủ đề nêu trên:
Topic Introduce yourself
– What’s your full name?
– Does your name have a special meaning?
– Where are you from?
– Tell me about your hometown.
– What do you do?/What’s your occupation?

Topic Family
– Do you have a large or small family?
– How many siblings do you have?
– Who are you close to in your family?
– Have you ever disagreed with a family member? How did you resolve it?
– Do you get along well with your family?
– Who’s your favorite member of your family?
– What do you usually do with your family?

Topic Education
– What’s your educational background?
– What subjects did you study in school?
– What was your favorite subject in school?
– Did you go to university?
– What are your future educational plans?

Topic Work
– What’s your current job?
– Why did you choose this job?
– How did you get your job?
– What are your future career plans?
– Are you satisfied with your current job?

Topic Hobbies
– What are your hobbies?
– When did you start doing your hobbies?
– What do you often do in your spare time?
– Do you like reading? What kind of book do you want?
– How often do you do your hobbies?
– Why do you like your hobbies?
– Have your hobbies changed over time?

Topic Hometown
– Where is your hometown located?
– What do you like about your hometown?
– Is there anything you dislike about your hometown?
– Can you tell me about famous landmarks or tourist attractions in your hometown?
– Would you want to live in your hometown in the future?

Topic Daily routine
– What’s your daily routine?
– What time do you usually get up/go to bed?
– What do you do in the morning/evening?
– Do you have a set schedule or is it flexible?
– How do you usually spend your weekends?
– Topic Weather
– What’s your favorite type of weather?
– Do you prefer hot or cold weather?
– Does the weather ever affect your mood?
– How is the weather in your hometown?
– Do you think that weather affects people’s behavior?

Topic Food
– What’s your favorite type of food?
– Do you like cooking?
– Have you ever tried any unusual food?
– Is there any food you dislike?
– What’s a traditional dish in your country?

Speaking IELTS topic Part 2

Trong IELTS Speaking Part 2, sau 1 phút chuẩn bị, thí sinh sẽ trình bày về một chủ đề bất kỳ với thời gian tối đa là 2 phút, thường là yêu cầu mô tả về người, đồ vật, nơi chốn hay sự việc/sự kiện. Dưới đây là những câu hỏi thường xuất hiện cho từng chủ đề nêu trên:

Topic miêu tả người – Describe a person
– Describe a person who has influenced you.
– Describe a person who you admire.
– Describe an intelligent person you know
– Describe a family member who you are close to.
– Describe a famous person who you would like to meet.
– Describe a person who you think is very hardworking.

Topic miêu tả vật – Describe an object
– Describe a book you have read that you really enjoyed.
– Describe something given to you that you really needed
– Describe a piece of technology you use a lot.
– Describe an item you bought but do not often use
– Describe a gift you received that was very special.
– Describe a piece of furniture in your home.
– Describe a souvenir you bought when you traveled.

Topic miêu tả nơi chốn – Describe a place
– Describe a city or town you have visited and liked.
– Describe a historical building you have visited.
– Describe a place you would like to visit in the future.
– Describe a place you have been to that was very crowded.
– Describe a place you have been to where you could see a lot of wildlife.

Topic miêu tả sự việc/sự kiện – Describe an event
– Describe a time you received horrible service.
– Describe a celebration that is important in your country.
– Describe a concert or live performance you have attended.
– Describe a sporting event you have been to.
– Describe a time you received money as a gift
– Describe a wedding or other happy event you have attended.
– Describe a time when you had to wait for something.

Topic miêu tả trải nghiệm – Describe a experience
– Describe a time when you felt proud of a family member.
– Describe a time you gave some helpful advice to someone.
– Describe an activity you usually do that wastes your time.
– Describe a time you friendly to someone you didn’t like.
– Describe a time you waited for something special to happen.
– Describe a time when you saw a lot of plastic waste (egin a park, on a beach, etc)

Topic miêu tả công việc/ học tập – Work/ study
– Describe something that you are interested to learn or improve.
– Describe a thing you did to learn another language.
– Describe something that you do that can help you concentrate on work or study.
– Describe an interesting job that you would like to do in the future.

Speaking IELTS topic Part 3

IELTS Speaking Part 3 là phần thi cuối cùng trong bài thi IELTS Speaking và cũng là phần thi được đánh giá là có độ khó cao do tính chất trừu tượng của nó. Tuy nhiên những câu hỏi này thường có một sự liên kết nhất định với chủ đề mà thí sinh gặp phải ở part 2.
Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi liên quan đến các chủ đề mà thí sinh có khả năng cao gặp phải trong phần thi này.

Topic công nghệ (Technology)
– What are some of the ways that technology has improved the workplace?
– Do you think computers make our lives simpler or more complex?
– How do you think technology has changed the way we communicate with each other?
– What are some of the potential ethical concerns surrounding the use of technology?
– What do you think of people who are addicted to playing online games?
– How can we ensure that technology is used for good and not harm?

Topic giáo dục (Education)
– Which one do you think is more important? Practical skills or academic skills?
– What do you think are the most important qualities of a good teacher?
– What should teachers do to make students obey the rules?
– How do you think the role of teachers has changed over the years?
– What are some of the benefits and drawbacks of online learning?
– How can people improve their memory?
– How can parents help their children succeed in school?

Topic môi trường (Environment)
– What kinds of pollution are serious in your country?
– What do you think are the most effective ways to reduce carbon emissions?
– What can individuals do to protect our environment?
– How can we encourage more people to use public transportation?
– Why is there a need to involve the government in environmental protection?
– What are some of the benefits and drawbacks of renewable energy sources?
– How can individuals make a difference in protecting the environment?

Topic sức khỏe (Health)
– Do you think people in your country are less healthy than they used to be?
– What are the benefits of regular exercise?
– What are some ways to encourage people to lead a healthy lifestyle?
– How can we reduce the prevalence of obesity in society?
– What are the best ways to keep fit?

Topic truyền thông và tin tức (Media and News)
– What are the advantages and disadvantages of social media?
– How has the rise of social media affected traditional media, such as newspapers and TV?
– How do you think social media will evolve in the future?
– What are some negative effects of excessive screen time on young people?
– How important is it for journalists to be objective?
– How has the internet changed the way people consume news?
– Do you think the news media is biased? If so, how and why?

Câu hỏi mẫu và câu trả lời gợi ý

Part 1

Topic 1: Festivals

Question 1: What is your favorite festival?
Answer: I have to say, the Mid-Autumn Festival would be my favorite festival. As the name suggests, this festival takes place in the middle of autumn, which is August 15th according to the Lunar Calendar. I love all the special treats during this holiday, especially moon cakes.
Question 2: What is the most popular Vietnamese festival?
Answer: Well, the most popular Festival in Vietnam is the Lunar New Year Festival. It’s time for family reunions as people who work far away from home can get to spend some valuable time with their loved ones after a long year of being separated.
Question 3: Do you like Western festivals?
Answer: Honestly, I only know a little about Western festivals, but I guess the one I find most interesting would be Halloween. You know, it’s just a lot of fun to see people dressing up in many different creative costumes. If I had a chance, I would want to celebrate it in other countries to see what it’s like.

Topic 2: Morning routine

Question 1: What do you do in the morning?
Answer: So normally I like to wake up around 7 am, have a light breakfast, and do some household chores, like wash the dishes or sweep the floor, or something like that. Then I usually do some exercise for an hour or two and have a second breakfast at about 9.30. After that, I have some spare time to do other things, like my hobbies, or some other things that I need to get done.
Question 2: Have you ever changed your routine?
Answer: Of course. I mean, my routine depends on my work. These days I work as an English teacher which requires me to work in the afternoon and evening, so I have plenty of free time in the morning. But in the past, I used to have a nine-to-five job, so my routine was completely different then.
Question 3: Do you often have breakfast?
Answer: Yeah, every day. My brain can’t function properly without a good breakfast. As I mentioned, I usually have two breakfasts, a light breakfast when I wake up, and a bigger breakfast around 9 or 10 am. I don’t know how people live without breakfast.

Topic 3: Neighborhood

Question 1: Tell me about the place you are living in.
Answer: Well currently I live in an apartment in downtown Hanoi. It’s quite a bustling area with a lot of shops, offices and quite a big park just around the corner from my house. You can also find people from all walks of life around the area.
Question 2: Do you know a lot of people there?
Answer: No, not really. I know just a couple of people who live in my building, but otherwise, I don’t know anyone.
Question 3: Do you like your neighbors?
Answer: Sure. I mean, we don’t meet each other very often or anything but they all seem to be nice, friendly people.

Part 2

Question 1

Describe a major decision you have taken in your life.
You should say:
– What the decision was;
– What other choices were available to you
– Why you made the decision
And explain if you think the decision was a good one.

A really important decision I’ve made recently is to study abroad, which is the reason I’m here talking to you now. No one from my family has ever had the chance to study abroad before. My parents hoped I’d start working for our family textile business as soon as I graduated. I think it’s too soon to join the family business though. I want to study marketing – especially fashion marketing – and English so I can sell our company’s products to buyers all over the world. If I study fashion marketing in the UK, I can learn how to do business in the fashion industry, which is of course very competitive and fast-moving. As for whether it was the right decision, I’m pretty confident it was and I can’t change my mind now anyway because I borrowed money from my parents to pay for my tuition. I’m going to do my best to finish my course and I will go back to my country with new ideas that will help expand our business. All I need now is to get a good score in IELTS. So, anyway, that’s an important decision in my life.

Question 2

Describe something you do to forget about work or study.
You should say:
– What the activity is
– How often you do it
– How it helps you forget
And say whether you would recommend other people try the same thing.

I’d like to talk about horse riding, which has been my hobby since I was around ten years old. I’m the joint owner of a horse with two of my friends, and we take turns looking after him, cleaning out the stable, and so on. I don’t have a part-time job so I spend most of my weekends at the stable. Taking care of a horse is quite a dirty business so it’s very different from studying at college. That means I can forget about my classes during the week when I’m at the stable on the weekend. There’s quite a large field next to the stable and I just get a wonderful sense of freedom when I’m riding around on my horse. College seems a million miles away! Do I think other people would enjoy horse riding? Yes, absolutely. I think everyone should give it a try. Horses are wonderful animals, very gentle and intelligent. If you ever have the chance to ride a horse, you should give it a try.

Question 3

Describe a language you would like to learn.
You should say:
– What the language is
– Where it is spoken
– Why you are interested in this language
And say if you think you will ever actually have the chance to learn it.

Let me tell you about a language I’ve always wanted to learn, which is Russian. It’s spoken in Russia, obviously, but also in many other countries that have been influenced by Russia including places like Mongolia and Kazakhstan. It’s quite a difficult language to learn because the alphabet is not the Roman one, which means that you have to learn to read and write from scratch, a bit like studying Chinese or Japanese. Well, the reason I would like to learn Russian is that the energy industry is huge and there are lots of jobs. A lot of my country’s oil and gas comes from Russia so it’s really useful to be able to speak that language if you want to work in the energy field. I have been to Russia before so I know from experience that a lot of Russians can’t speak English very well, so that’s another good reason to learn their language. The only problem is I’m already thirty years old, and I’ve spent more than fifteen years learning English. I don’t know if I will ever be able to learn Russian successfully because it’s a difficult language for anyone to learn, especially someone older than me. But it would be great to try.

Part 3

Topic: Online Reviews & Customer Service.

1. What kinds of things do people write online reviews about in your country?
2. Why do some people write online reviews?
3. Do you think that online reviews are good for both shoppers and companies?
4. What do you think it might be like to work in a customer service job?
5. Do you agree that customers are more likely to complain nowadays?
6. How important is it for companies to take all customer complaints seriously?

Q. 1: What kinds of things do people write online reviews about in your country?
Answer:
Online review is a rather widespread thing in my country these days since buying and selling all sorts of things online is becoming popular. But, generally speaking, people in my country like to make online reviews, mostly on things like what they eat at a restaurant, and what kinds of clothing or fashionable items they buy online. Many a time, these days, we also see online reviews on the many grocery items that we buy regularly. So, it is pretty much all kinds of things – things that are sold both online and offline – on which people leave their online reviews.

Q. 2: Why do some people write online reviews?
Answer:
Well, some people like to write online reviews, or it could be offline reviews as well, primarily because they want to communicate certain messages to the online community about the products or services that they buy online. Besides, as humans, we all feel that we should make our voices and opinions heard on any kind of things which, we think, are important to us. And, since online review is such a hassle-free way of making our voices and opinions heard among others, we like to use these online review platforms whenever they fit our needs.

Q. 3: Do you think that online reviews are good for both shoppers and companies?
Answer:
Yes, I do not doubt in my mind that online reviews are good for both shoppers and companies alike. Talking from the point of view of shoppers, online reviews allow them to either encourage or warn their fellow shoppers about what to buy and what not to buy online. Now, as for the companies, such online reviews allow the companies to adjust their business strategies and policies according to the wishes and demands of their current and prospective customers – a business practice that, in turn, can help these companies boost their sales and revenue.

Q. 4: What do you think it might be like to work in a customer service job?
Answer:
Well, from what I have seen or experienced so far, all I can say is that the customer service job is a rather challenging profession since it involves continuous talking or engagement with people – people who have all kinds of different views, ideas, tastes, preferences, culture, backgrounds and lifestyles. And that’s exactly why one has to be upbeat and resourceful if he/she wants to deal with these different kinds of people smoothly. Otherwise, these types of jobs can be very tiring, if not annoying and frustrating, most of the time, instead of being rewarding.

Q. 5: Do you agree that customers are more likely to complain nowadays?
Answer:
I don’t think that the scenario of customer complaints nowadays is much different than what it used to be in the past except, of course, these days, it is easier to complain than what it used to be before. Besides, it is only natural that the more types of products and services we use (meaning more of our money, resources, time, and efforts are being used), the greater the possibility of more and more complaints. So, again, speaking logically, I don’t think that people nowadays are likely to complain more, it is just that the number of products and customers are higher these days and so it seems that more customers are complaining today.

Q. 6: How important is it for companies to take all customer complaints seriously?
Answer:
I have read somewhere that the principle, on which, a business should conduct its business is that “the customers are always right” (even when it’s the customers’ fault). So, from that point of view, companies must take the customers’ complaints rather seriously if they want to gain the trust and confidence of their customers. Besides, customer complaints can also sometimes help companies improve their products and services to have a competitive edge over their competitors.

Topic: Films/ Cinema.

1. Do you think the cinema has increased or decreased in popularity in recent years?
2. In your opinion, will this trend continue in the future?
3. What are the advantages and disadvantages of making films of real-life events?
4. How important do you think it is for a filmmaker to remain true to the original story?
5. Should films and television be censored or should we be free to choose what we see?
6. How do you think censorship laws will change in the next 20 years?

Q. 1: Do you think the cinema has increased or decreased in popularity in recent years?
Answer:
That’s a bit complex issue as the answer might seem paradoxical. Well, I heartily believe that more people enjoy movies today than ever before but most of them do not go to a movie theatre to enjoy a movie. Thus the cinema halls have lost their glorious days, especially in my country, but an increasing number of people make time to watch movies either on TVs or on their computers. Gone are the days when my parents used to take me to a movie theatre and that was once in a while. These days we enjoy more than 3-4 movies a week but do not go to a cinema hall at all. I believe the popularity of international movies, low-quality local movies, and amenities to get a great movie-viewing experience at home are the reasons for this shifting trend.

Q. 2: In your opinion, will this trend continue in the future?
Answer:
Unless radical changes are brought to the cinema halls and restrictions are imposed on the way we stream and watch the latest movies at home, the trend will continue in the future. Movie theatres would lose their attractions further and technology would assist us to watch movies on demand at home. However, some people will still go to the cinema with friends and family to enjoy a movie on a day out.

Q. 3: What are the advantages and disadvantages of making films of real-life events?
Answer:
Among the advantages, I assume, those movies have a ready-made plot, the storylines are already popular and the producer can think of characters easily. Such movies often win awards considering their historical values and are positively taken by the audience and critics.
However, there are some drawbacks to making such movies based on real-life events. First and foremost, people and critics scrutinize such movies more thoroughly and they are often subject to controversy. Secondly, the story is already known to people and the movie has to promise something more than its storyline. Furthermore, making such movies requires a huge sum of money and they often end up poorly at the box office.

Q. 4: How important do you think it is for a filmmaker to remain true to the original story?
Answer:
I believe facts from history should be intact in a movie and every filmmaker should adhere to the truth as much as possible while making a movie based on a real-life event or a prominent historical figure. Otherwise, the film would end up receiving resentments and negative criticism from ordinary viewers as well as from movie critics. Sometimes, a filmmaker needs to add some surprises and twists to make such a movie more appealing but they can always do so by not distorting the main facts. We should keep in mind that children who watch such movies often take them as evidence of real events from history. So such movies should not misrepresent history and invite controversy.

Q. 5: Should films and television be censored or should we be free to choose what we see?
Answer:
I believe some sort of censorship is required in the TV and film industry so that we can enjoy movies and watch TV programs without embarrassment and getting offended. For instance, if I started watching a movie with my parents and the film had too many sensual and violent scenes, we would feel embarrassed. Since movies have a major impact on the viewers’ minds, we should not allow too much violence, hatred, and offensive scenes to be shown. However, I also believe that creative artists should be allowed to express their feelings and thoughts through these media. Hence, too much tight censorship, as we see in some countries, is not desirable as well. We, as adults, might often choose what we want to watch but we should always monitor what our youngsters are watching for their good.

Q. 6: How do you think censorship laws will change in the next 20 years?
Answer:
Well, that’s a tough question to answer, but I will nevertheless try! In my opinion, after two decades or so, some first-world countries, where censorship laws are too flexible, would find themselves amending laws to make them more a bit rigid. An opposite approach would be taken in developing countries to give more freedom to creative artists. All countries, in my opinion, will try to make a balance in censorship laws to make it more friendly and helpful to the viewers.

Topic: Travel and transport.

1. How easy is it to travel around your country?
2. Which method of travel do you consider the safest? Why?
3. Has travel become safer in recent years than that was in the past?
4. What are the pros and cons of low-cost air travel?
5. How do you think people will travel in the future?
6. Should the government in a country focus more on rail transport or road transport? Why?

Q. 1: How easy is it to travel around your country?
Answer:
We have a good number of public transportation including bullet trains, modern buses, and airplanes and I would say someone can travel in my country very easily. Major cities in my country have airports and it makes commuters’ lives hassle-free. Since we have eight-lane highways and they are maintained periodically, someone can drive his/her car to commute from one area to another smoothly. Besides, metro rails are convenient for city-dwellers to commute to and from their offices and citizens can take long-route trains to visit other districts and they are comparatively cheaper.

Q. 2: Which method of travel do you consider the safest? Why?
Answer:
Despite some common misconceptions, I believe airways are the safest means of transportation. We have frequent national and international flights and the service is excellent. Aviation accidents are deadly and claim the lives of many, and such accidents often make headlines which gives an impression that air travel is nocuous. However, if we compare air causalities with that of road accidents, we can easily learn that air travel is the safest. Flying is the most secure way to get around in my country as flights are well-organized and the air traffic is controlled more efficiently by trained professionals.

Q. 3: Has travel become safer in recent years than that was in the past?
Answer:
Some people would say that accidents and casualties are higher in modern times than in the past. But I believe that traveling in recent years has significantly improved and offers more convenience to commuters. We see more accidents these days because they all are being reported in the news, unlike in the past when we could hear about only major accidents. In recent days, we have more strict traffic rules, acute safety measures including biometric checking, and modern transportation which are built considering safety in mind. Rigid airport rules make terrorist attacks almost impossible.
A typical train station in my country has more than 15 train schedules and they carry thousands of passengers each day. Such a station used to have only three to four trains a day. If we consider the number of vehicles and commuters with that of the past, we would get a real picture of road safety, which I believe has advanced in recent days.

Q. 4: What are the pros and cons of low-cost air travel?
Answer:
The major benefit of cheap air travel is that many people can afford to visit more places around the world and thus foster the tourism industry. More frequent travels by ordinary people make them tolerable to other cultures and it maintains global peace.
Among the demerits, increasing flights is responsible for air pollution. Cheap air travel attracts more passengers and thus they indirectly contribute to air pollution. Moreover, low-cost air tickets do not ensure desirable comfort and amenities which people often regret. Food and drinks on such a journey are unreasonably expensive and it often includes hidden fees.

Q. 5: How do you think people will travel in the future?
Answer:
That’s an interesting question and I will be both realistic and imaginative to answer this. I believe people will prefer to take airplanes and speedy trains shortly to travel to long-distance and flights will be cheaper to attract more passengers. Cars would be our constant companion and we would rely on our automobiles more than ever to travel within the city.
After 30 or 40 years, our cars would be able to fly short-distance and even run on the river, much like a science-fiction vehicle. After 50 years or so, we will have flying cars that will take us to our offices, and the software instead of humans will drive those cars. A century later, we will have personal pods of SkyTran carriers that would use the airways rather than moving on a road. After a few centuries later, who knows, we might even teleport straight to our destination from our home!

Q. 6: Should the government in a country focus more on rail transport or road transport? Why?
Answer:
I believe the decision should be made based on the geological condition, existing infrastructure, population, and economic condition of the country. For instance, if a country has mostly hilly tracks and rivers, developing rail tracks is both challenging and expensive. For such countries, connecting highways and road transports are more practical and cost-effective. Moreover, if the country does not have enough rail tracks already, it should focus on developing and enhancing roads rather than rails. Finally, countries with higher populations should consider developing their railroads as they can carry a great number of people at a time. Whether to invest in road or rail transportation, thus, should be made based on several factors rather than a single one.

Học Cùng EnglishCentral

EnglishCentral là một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến được thiết kế để giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói. Nền tảng này sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phương pháp học tập tương tác để cung cấp cho bạn trải nghiệm học tập cá nhân hóa và hiệu quả.

EnglishCentral cung cấp nhiều tính năng, bao gồm:
Bài học tương tác: Phương pháp học mới và có sự tương tác hai chiều với người dùng. Học qua các video bài học có độ dài 1-3 phút, người dùng tương tác với bài học video bằng việc luyện kỹ năng nghe và học từ vựng qua bài tập điền từ, chọn đáp án đúng. Bạn cũng có thể tra cứu từ điển ngay trong bài để học từ vựng và được luyện các kĩ năng – Nghe tại bước Xem video; Bổ sung vốn từ vựng tại bước Học từ vựng; Luyện phát âm và tăng mức độ nói trôi chảy tại bước nói.
Luyện tập nói với AI: Sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói và phản hồi tự nhiên của AI để giúp bạn luyện tập kỹ năng nói một cách hiệu quả.
Luyện tập nói với người bản ngữ: Giáo viên nước ngoài dạy trực tiếp 1:1 để luyện tăng cường phản xạ nói và kỹ năng giao tiếp với người nước ngoài.
Học theo chủ đề: Nhiều chủ đề đa dạng như Tiếng Anh Doanh nghiệp, Giao tiếp xã hội, Du lịch, Truyền thông, chuyên ngành, trẻ em… với trên 30.000 video bài học. Học liệu là các chương trình bản quyền hợp tác với Cambridge University Press, VOA, Gardner, Express Publishing, Seed Learning.
Phương pháp học tập cá nhân hóa: EnglishCentral có gần 200 khóa học với 3 trình độ Sơ, Trung, Cao cấp (7 levels tương ứng từ A0 – C2). Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào để xếp lớp, quá trình học tập sẽ được tích lũy điểm và có bài kiểm tra nâng trình độ.

Lợi ích khi sử dụng EnglishCentral:
– Cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh
– Tự tin giao tiếp với người bản ngữ
– Học tập mọi lúc mọi nơi:
Bạn có thể học mọi lúc, mọi nơi (24/7) qua máy tính và thiết bị di động smartphone cài đặt ứng dụng.
– Học tập theo tốc độ của riêng bạn: Bạn có thể học tập theo tốc độ phù hợp với bản thân và điều chỉnh lộ trình học tập theo nhu cầu.

Bạn đã sẵn sàng chinh phục IELTS cùng EnglishCentral?
Hãy truy cập website của EnglishCentral hoặc tải ứng dụng EnglishCentral ngay hôm nay để bắt đầu hành trình học tập hiệu quả và đạt được điểm cao IELTS!

Những câu hỏi thường gặp về IELTS Speaking Questions (FAQ)

1. Bài thi nói IELTS kéo dài bao lâu?
Bài thi nói IELTS thường kéo dài khoảng 11-14 phút, bao gồm 3 phần:
– Phần 1 (Introduction & Interview): 4-5 phút
– Phần 2 (Individual Long Turn): 3-4 phút
– Phần 3 (Two-Way Discussion): 4-5 phút

2. Tôi có bị trừ điểm nếu mắc lỗi ngữ pháp không?
Có, bạn có thể bị trừ điểm nếu mắc lỗi ngữ pháp trong bài thi nói IELTS. Tuy nhiên, mức độ trừ điểm sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của lỗi và ảnh hưởng của lỗi đến khả năng giao tiếp của bạn.

3. Tôi có cần phải sử dụng từ ngữ học thuật trong bài thi nói IELTS?
Không cần thiết, bạn không cần phải sử dụng từ ngữ học thuật trong bài thi nói IELTS. Thay vào đó, hãy tập trung sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, dễ hiểu và phù hợp với ngữ cảnh.

4. Tôi nên làm gì để chuẩn bị cho bài thi nói IELTS?
– Luyện tập nói tiếng Anh thường xuyên: Hãy dành thời gian mỗi ngày để luyện nói tiếng Anh với bạn bè, người thân hoặc giáo viên. Bạn cũng có thể tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh hoặc khóa học luyện thi IELTS speaking – EnglishCentral là một sự lựa chọn tuyệt vời.
– Mở rộng vốn từ vựng: Học từ vựng mới theo ngữ cảnh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống thực tế.
– Làm quen với format bài thi: Tìm hiểu cấu trúc bài thi nói IELTS và luyện tập với các câu hỏi mẫu.
– Quan tâm đến các chủ đề thường gặp: Tham khảo các chủ đề thường xuất hiện trong bài thi nói IELTS và chuẩn bị sẵn sàng để thảo luận về chúng.
– Quản lý thời gian hiệu quả: Luyện tập nói trong thời gian quy định của bài thi để đảm bảo bạn có thể hoàn thành tất cả các phần thi.

5. Tôi có thể thi lại bài thi nói IELTS nếu không hài lòng với kết quả?
Có, bạn có thể thi lại bài thi nói IELTS nếu không hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, bạn sẽ phải trả phí thi lại.

Chúc bạn ôn luyện hiệu quả và đạt kết quả tốt trong bài thi nói IELTS!

Nếu bạn muốn nâng cao kĩ năng nói cho phần thi IELTS và cải thiện khả năng nói tiếng Anh hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác giúp bạn nâng tầm giao tiếp, hòa nhập văn hóa cũng như cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Câu Hỏi Mẫu Trong Phần Nói TOEFL Speaking
Cách Sử Dụng Các Từ Nhấn Mạnh Trong Giao Tiếp Tiếng Anh